ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

קבלת החלטות נתמכת

הסדר "קבלת החלטות נתמכת" מהווה תחליף למינוי אפוטרופוס ומאפשר לאדם לממש את זכותו לקבלת החלטות בנוגע לתחומי חייו השונים

עודכן לאחרונה:11/08/20

בשנת 2016, התקבל תיקון מס’ 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962, במסגרתו נקבע הסדר משפטי חדש – “קבלת החלטות נתמכת”, אשר מאפשר לאדם המסוגל לקבל החלטות אך מתקשה בכך, לעשות זאת באמצעות סיוע של תומך החלטות (סעיף 67ב לחוק המסדיר את הנושא נכנס לתוקף בחודש אפריל 2018).

הסדר “קבלת החלטות נתמכת” מאפשר לאדם לממש את זכותו לקבל החלטות בתחומים שונים של חייו ומהווה חלופה למנגנון האפוטרופסות.

ביוני 2018, בכנס השנתי של האפוטרופוס הכללי “רצונו של אדם – כבודו”, הציג האפוטרופוס הכללי נוהל זמני המסדיר את הליך מינויו של תומך למקבל ההחלטה. תחילת הנוהל ב-26 ביולי 2018, והוא חל על מינויים חדשים של תומכים שימונו על ידי בית המשפט לענייני משפחה ועל פעולות תומך החלטה מיום זה.

מטרת הנוהל היא לקבוע הוראות פרטניות בהקשר של הגדרת סמכויותיו של התומך, סוגי התומכים האפשריים, חובת ההכשרה החלה על סוגי התומכים השונים  וכדומה.

למי ניתן למנות תומך החלטות?

ניתן למנות תומך החלטות לאדם בגיר אשר יכול לקבל החלטות בקשר לענייניו בעצמו עם קבלת תמיכה ובתנאי שאותו אדם יכול לבטא את רצונו ומסכים שימונה לו תומך החלטות.

מי יכול להתמנות כתומך החלטות?

כתומך החלטות יכול להתמנות אדם יחיד, בגיר, שמתגורר כדין ובאופן קבוע בישראל ובתנאי שיתקיימו לגביו כל הדברים הבאים:

 • מקבל ההחלטות מעוניין במינויו כתומך החלטות.
 • נתן הסכמתו לשמש כתומך החלטות לתקופה ממושכת או לצורך עניין מסוים.
 • לא מונה לו אפוטרופוס או נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו.
 • אינו מצוי עם מקבל ההחלטות בניגוד עניינים או יחסי תלות שעלולים לדעת בית המשפט לפגוע באופן ממשי במתן התמיכה.
 • אינו משמש כאפוטרופוס מקצועי או מועסק על ידי תאגיד אפוטרופוסות.למידע נוסף בנוגע אפוטרופוסות ומינויו, במאמר המצורף.

כתומך החלטות לענייני רכוש יוכל להתמנות אדם בתנאי שהוא לא הוכרז פושט רגל ואינו לקוח מוגבל חמור.

כתומך החלטות מתנדב יכול להתמנות מי שחלים לגביו כל הסייגים לעיל ושעבר בהצלחה הכשרה לתפקיד.

 

כתומך החלטות מקצועי יכול להתמנות מי שחלים לגביו כל הסייגים לעיל ובנוסף הסייגים הבאים:

 1. בעל ניסיון מקצועי או ניסיון חיים המתאימים לנושא בו נדרשת התמיכה.
 2. סיים בהצלחה הכשרה מוכרת בנושא.
 3. נכלל במאגר תומכי החלטות מקצועיים.
 4. אינו משמש כתומך החלטות של למעלה מ-15 איש.

האפוטרופוס הכללי ירשום וינהל מאגר תומכי החלטות מקצועיים בו יהיה רשאי להירשם מי שסיים בהצלחה את קורס ההכשרה לתומכי החלטות מקצועיים. המאגר יהיה פתוח לעיון הציבור.

 

הליך מינוי תומך החלטות

פגישת מידע

לפני הגשת בקשה למינוי תומך החלטות צריכים מבקש המינוי ותומך ההחלטות המבוקש (אם ישנו), להשתתף בפגישת מידע שתיערך על ידי האפוטרופוס הכללי בתוך  45ימים מיום פניית מבקש המינוי או מי מטעמו לקיומה.

במסגרת המפגש יועבר מידע על העניינים בהם נדרשת תמיכה; תפקידו של תומך ההחלטות;

סמכויותיו של תומך ההחלטות ומעמדו מול מקבל ההחלטות ומול צדדים שלישיים; האחריות המוטלת על כל אחד מהצדדים; ההכשרה והליווי שיינתנו לצדדים.

 

פגישת תיאום לתומך החלטות קרוב

בצמוד למינויו ישתתף תומך החלטות לקרוב בפגישת תיאום שתיערך על ידי האפוטרופוס

הכללי או נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או על ידי מי שהוסמך לכך מטעמם, בנוכחות

מקבל ההחלטות ככל שנוכחותו מתאפשרת.

ייעוץ והנחיה לתומכי החלטות ולמקבלי החלטות

תומכי ההחלטות ומקבלי ההחלטות יהיו זכאים לקבל ייעוץ והנחיה בתקופת התמיכה

באמצעות האפוטרופוס הכללי או נציגו.

ביצוע תפקיד תומך ההחלטות

 • תומך החלטות יבצע את תפקידו בעצמו ולא ימנה אחרים לבצעו במקומו.
 • על תומך ההחלטות לשתף את מקבל ההחלטות אם בכוונתו לפנות לגורם מסוים לקבלת מידע ולוודא כי מקבל ההחלטות אינו מתנגד לכך.
 • התומך רשאי להיות נוכח בכל הליך, דיון או פגישה שמקבל ההחלטות משתתף בהם, אם מקבל ההחלטות מעוניין בכך. נוכחותו של תומך בעניינים רפואיים כפופה להוראות סעיף6 א לחוק זכויות החולה.

 

סמכויות תומך ההחלטות במימוש החלטות

תומך החלטות לא יבצע פעולות משפטיות, לרבות חתימה על מסמכים, למימוש החלטותיו

של מקבל ההחלטות, אלא אם כן מקבל ההחלטות ביקש ממנו לעשות כן לעניין מסוים מראש ובכתב

או בדרך מתועדת אחרת, או שתומך ההחלטות הוסמך לביצוע אותן פעולות על ידי בית המשפט.

תומך החלטות לא יהיה מוסמך לבצע בשם מקבל ההחלטות פעולה שלפי מהותה או לפי דין יש לבצעה באופן אישי, לדוגמה: המרת דת; מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ; השתתפות בבחירות; כל פעולה או הבעת רצון שמטופל, מיופה כוחו או אפוטרופוס רשאים או מוסמכים לבצע או להביע לפי חוק החולה הנוטה למות; עריכת צוואה.

בעניינים הבאים תומך החלטות לא יבצע פעולות משפטיות למימוש החלטותיו של מקבל ההחלטות אלא באישור בית המשפט:

 • העברה, שיעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או

במסחר או של דירה.

 • עסקה במקרקעין.
 • הסתלקות מחלק בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק בעיזבון.
 • מתן תרומה בסכום העולה על גובה ההכנסה החודשית הממוצעת של מקבל ההחלטות.
 • משיכת כספים מקופת גמל, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם.
 • מתן ערבות או מתן הלוואה בסכום העולה על גובה ההכנסה החודשית הממוצעת של

  מקבל ההחלטות.

תומך החלטות לא יחתום על המחאות ולא ישתמש בכרטיס אשראי של אדם למימוש החלטותיו, אלא אם בית המשפט הסמיך אותו במפורש לעשות כן ומקבל ההחלטות ביקש ממנו לעשות כן לעניין מסוים.

 

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה unsplash)