לוגו דף הבית JDC
לקבלת ייעוץ בחינם –  1-700-700-204

מקבל קצבת נכות? ייתכן שמגיעות לך הטבות

מי שמקבל מהביטוח הלאומי קצבת נכות זכאי לקבל הטבות נוספות במוסדות וארגונים דוגמת ביטוח לאומי, רשות מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות ורשות המים

מאת:  מערכת האתר
עודכן לאחרונה ב-25/08/19
א א א
נושאים:
תקציר:פטור מתשלום ביטוח לאומי, סיוע בשכר דירה, ותו חניה, הם רק חלק מההטבות להן זכאים מי שמקבלים קצבת נכות. איזה הטבות קיימות? מי הזכאים? וכיצד מקבלים את ההטבות? בכתבה.

לאנשים המקבלים קצבאות מהביטוח הלאומי יש זכויות גם במוסדות וארגונים נוספים, הנותנים להם הנחות והטבות כל זמן שהם מקבלים את קצבאות הביטוח הלאומי (לפרטים מקיפים יותר בנושא: ביטוח לאומי אודות קצבת נכות כללית) .  כתבה זו תעסוק בזכויות שנותנים גופים שונים למקבלי קצבת נכות.

 

ביטוח לאומי

ההטבה: פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

זכאים להטבה: מקבל קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה לצמיתות או באופן זמני לתקופה רצופה של שנה לפחות – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שבה הוא מקבל את הקצבה, גם אם יש לו הכנסה שלא מעבודה. אם הוא עובד שכיר  חייב המעסיק לשלם עבורו דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה, אמהות ופשיטת רגל. אם הוא עובד עצמאי עליו לשלם מהכנסתו כעצמאי דמי ביטוח לאומי לענפים נפגעי עבודה ואמהות בלבד.

קבלת ההטבה: עובד שכיר צריך להציג למעסיק אישור מהביטוח הלאומי על פטור מתשלום דמי הביטוח. לכל השאר ניתן הפטור אוטומטית.

 

משרד הבריאות

ההטבה: סיוע במימון מכשירי שיקום וניידות (תותבות שונות, כסאות גלגלים, הליכונים מיוחדים ועוד).

זכאים להטבה: תושבים בעלי נכות קבועה השוהים בקהילה וזקוקים למכשירי שיקום וניידות עשויים להיות זכאים לסיוע במימון המכשירים.

קבלת ההטבה: את הבקשה לסיוע יש להגיש לפני ביצוע רכישת המכשיר. יש לפנות לרופא המשפחה בקופת חולים בה חבר המבקש. לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הבריאות המחוזית הקרובה לאזור מגוריו של המבקש.

 

ההטבה: סיוע מסל השיקום

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית שנקבע להם ליקוי רפואי נפשי בשיעור 40% ומעלה.

קבלת ההטבה: לבירור יש להיכנס לאתר של משרד הבריאות או לפנות לגרום המטפל (רופא, פסיכיאטר, עובד סוציאלי, פסיכולוג) בלשכת הרווחה האזורית במרפאה לבריאות הנפש או בכל מקום אחר.

 

משרד התחבורה

ההטבה: תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי רכב.

זכאים להטבה: מי שדרגת נכותו 60% ומעלה ותנועתו בדרכים ללא רכב עלולה לסכן את בריאותו או שהוא מוגבל בניידות.

קבלת ההטבה: לשם בדיקת הזכאות לקבל תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי יש לפנות בכתב בצרוף אישורים ומסמכים למשרד התחבורה, היחידה לטיפול במוגבלי ניידות.

 

ההטבה: 33.3% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית.

קבלת ההטבה: הביטוח הלאומי מעביר למשרד התחבורה רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. את ההטבה ניתן לקבל בהצגת תעודת נכה באחת מעמדות רב קו.

 

ההטבה: 50% הנחה בתעריפי נסיעה באוטובוסים לנשים מגיל 60 ומעלה ולגברים מגיל 65 ומעלה.

זכאים להטבה: נשים מגיל 60 ומעלה וגברים מגיל 65 ומעלה.

קבלת ההטבה: ההנחה ניתנת ברכישת כל סוגי הכרטיסים על סמך הצגת תעודת זהות או תעודת אזרח ותיק.

 

מינהל מקרקעי ישראל

ההטבה: פטור או הנחה מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל המוחזקים בידו בחכירה.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות.

קבלת ההטבה: את הבקשה לפטור או הנחה יש להפנות למינהל מקרקעי ישראל במקום המגורים. לפרטים 5755*.

 

משרד הבינוי והשיכון

ההטבה: סיוע בשכר דירה או הקצאת דירה בשיכון ציבורי או סיוע במימון שיפוצים ושינויים בדירה. כמו כן אפשר לקבל הלוואה לרכישת דירה לחסרי דירה. סיוע ברכישת דירת קבע מאחת מחברות הדיור הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שקומונה, חלד).

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה וכן מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בשיעור של 112% הנמצאים בארץ פחות משנתיים.

קבלת ההטבה: ההטבה אינה ניתנת אוטומטית. לבירור הזכאות להטבה על המבוטח לפנות למשרד הבינוי והשיכון.

 

למידע נוסף על סיוע משרד הבינוי והשיכון – עזרה בשכ"ד לנכים וזקנים מקבלי קצבאות מהביטוח הלאומי

 

קופת חולים

ההטבה: פטור מתשלום אגרות בעד השירותים הרפואיים הבאים: ביקור אצל רופא פנימי ומקצועי; התחייבות לבית חולים; ביקור במכונים ובמרפאות חוץ.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית.

קבלת ההטבה: הביטוח הלאומי מעביר לקופות החולים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבות. ההטבות אמורות להינתן באופן אוטומטי. לבירורים יש לפנות לקופת החולים בה מבוטח מקבל קצבת הנכות.

 

רכבת ישראל

ההטבה: הנחה בדמי נסיעה ברכבת בגובה 10% מערך כרטיס הנסיעה בקווים בין-עירוניים.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות מעבודה בעלי דרגת נכות קבועה בלבד של 20% ומעלה.

קבלת ההטבה: ההטבה תינתן בקופת הרכבת עם הצגת תעודת נכה ותעודת זהות.

 

רשות המים

ההטבה: כמות מים נוספת של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור 70% ומעלה.

קבלת ההטבה: הביטוח הלאומי מעביר לרשות המים רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להטבה. כתובת המגורים של הזכאי צריכה להיות מעודכנת במשרד הפנים. ההטבה אמורה להינתן אוטומטית.

 

רשות המסים

ההטבה: פטור מתשלום מס הכנסה.

זכאים להטבה: עיוור או בעל ליקוי ראייה חמור; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 100%; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד; נכה שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 89% לצמיתות לפי חישוב מיוחד.

* פטור ממס הכנסה חל על נכות רפואית בלבד ולא על נכות תפקודית. הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 יום והוא ניתן עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה. ההטבות הן לצורכי מס בלבד. נכה שלא נקבעו לא אחוזי נכות או שנקבעה לא נכות רפואית בשיעור הנמוך מ-90% בחישוב מיוחד יגיש בקשה לפטור לפקיד שומה לצורך קבלת זימון לוועדה רפואית לצורכי מס.

קבלת ההטבה: את הבקשה לפטור יש להגיש לפקיד השומה במקום המגורים. לפרטים רשות המסים 4594*.

 

ההטבה: מענק עבודה.

זכאים להטבה: עובדים המשתכרים עד רמת שכר מסוימת.

קבלת ההטבה: לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המסים 4594* או באתר האינטרנט של הרשות.

 

רשות המסים – מסוי מקרקעין

ההטבה: הנחה במס רכישה.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר לצמיתות בשיעור של 75% לפחות; מי שנקבעה להם נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה; מי שנקבעה להם נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100%.

קבלת ההטבה: כדי לקבל את ההטבה יש לפנות ללשכת מסוי מקרקעין במשרד האוצר עם אישור מהביטוח הלאומי על זכאות לקצבת נכות.

 

רשויות מקומיות

ההטבה: הנחה במסי ארנונה. גובה ההנחה נקבע על ידי הרשות המקומית.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה וכן מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור 90% ומעלה.

קבלת ההטבה: הביטוח הלאומי מעביר לרשויות המקומיות רשימות של מי שעשויים להיות זכאים להנחה. ההנחה ניתנת על פי כללי הרשות המקומית ולפיכך יש לפנות לרשות לקבלת ההנחה.

 

חברת בזק

ההטבה: הנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון.

זכאים להטבה: מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה.

קבלת ההטבה: את הבקשה להטבה בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות להטבה יש להעביר לאגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. ההטבה לא חלה על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות.

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

אין תגובות עדיין

השאר תגובה