לוגו דף הבית JDC

מי מפחד מאפוטרופסות?

המשמעות המשפטית של מינוי אפוטרופוס לקשיש והשלכותיו הלכה למעשה כולל התיקון החדש לחוק

מאת:  מיכל אברהם, עו"ס / משפחה מטפלת
א א א
נושאים:
תקציר:מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי קיצוני שנועד להגן על האדם מפני גרימת נזקים לעצמו או לרכושו.ניתן למנות לאדם אפוטרופוס באופן חלקי ואף באופן זמני לתקופה מוגבלת

מינוי אפוטרופוס לאדם הוא אקט קיצוני השולל את זכויות היסוד שלו, את חירותו ואף את כבודו. למעשה זוהי הדרגה האחרונה בהעברת הטיפול בענייני הקשיש למישהו מטעמו. עם זאת, לעיתים, מינוי אפוטרופוס היא הדרך היחידה להגן על אדם הזקוק לכך מבחינה רפואית או תפקודית,  מפני גרימת נזקים לעצמו ו/או לרכושו.

מינוי אפוטרופוס נעשה במקרים קיצוניים ושלא כמו בייפוי כוח ובסוגים שונים של שותפויות בחשבונות, אדם לא יכול להתמנות לאפוטרופוס, ללא הליך משפטי וללא מינוי של בית משפט.

למי בית המשפט יכול  למנות אפוטרופוס?

יש שתי קבוצות להן בית המשפט  יכול למנות אפוטרופוס:

 1. "פסול דין"- אדם שבשל מחלת נפש או ליקוי שכלי אינו מסוגל לטפל בענייניו ולדאוג לעצמו ובית המשפט מוצא שהוא זקוק לאפוטרופוס.
 2. אדם שבאופן זמני או קבוע אינו יכול לטפל בענייניו-היינו לאדם שבשל מחלה, תאונה, או ירידה קוגניטיבית אינו יכול לטפל ברוב ענייניו-כספיים, בריאותיים, משפטיים. יש צורך בהוכחת מוגבלות ברוב או בכל ענייניו ולא רק בתחום אחד בחיים.*

*על פי תיקון חדש לחוק ממרץ 2016, כפי שיפורט בהמשך- לפני שמחליטים על מינוי אפוטרופוס צריך לבדק

1. האם ללא המינוי יפגעו הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם.

2. האם אין חלופה אחרת המגבילה פחות את האדם כמו- יפוי כח מתמשך או תמיכה בקבלת החלטות- כפי שיפורט בהמשך.

אם בימ"ש קבע שללא המינוי זכויות, האינטרסים וצרכיי האדם יפגעו ואין חלופה אחרת שיכולה להתאים, אזי הפתרון הבלתי נמנע הוא אפוטרופסות.

בית המשפט הוא זה שקובע האם המינוי לאפוטרופסות הוא כללי (גורף) או חלקי לגוף ו/או רכוש. וכן האם האפוטרופסות היא זמנית או קבועה.

על פי החוק החדש אין אפשרות למנות אפוטרופוס כללי על כל ענייני האדם. בימ"ש יהיה חייב להחליט באילו נושאים האפוטרופוס יטפל- רפואיים, עניניים מסויימים,  רכוש, שילוב של כל מיני עניינים.

מי יכול להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס?

 1. קרוב משפחה של האדם.
 2. היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, עו"ס או פקיד סעד.

מי יכול להתמנות לאפוטרופוס?

 1. אדם פרטי.
 2. תאגיד-קרן או עמותה.
 3. האפוטרופוס הכללי.
 4. ועדה לענייני אפוטרופסות לניצולי שואה- וועדה שהוקמה על מנת להתמנות כאפוטרופסים למי שזקוק לכך על רקע השואה והשלכותיה.

* בית המשפט מחליט את מי למנות לאפוטרופוס, תוך שמירה מקסימלית על האינטרסים של האדם לו ממנים אפוטרופוס, כאשר ניתן למנות מספר אפוטרופוסים לאותו אדם.

תהליך הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס
תהליך הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס

כיצד מתבצע התהליך ?

להגשת הבקשה יש לצרף את פרטי האדם  (שם מלא, כתובת, מספר תעודת זהות), הסיבות לבקשה, משך הזמן- זמני או קבוע, חוות דעת של פסיכיאטר או פסיכוגריאטר הכוללת אבחנה ומתייחסת לצורך במינוי אפוטרופוס, יכולת האדם להביע דיעה בדבר המינוי, תצהיר התומך בכל מה שנכתב בבקשה, כתבי הסכמה למינוי חתומים על ידי בני משפחה מדרגה ראשונה. הבקשה כרוכה באגרה, אולם במידה ואין יכולת לשלם את האגרה ניתן להגיש בקשה לפטור.

לטפסים הדרושים להגשת בקשה למינוי אפוטרופוס לחץ כאן

כיצד על האפוטרופוס לנהוג בכספו של האדם ובנכסיו?

כספים- האפוטרופוס חייב להחזיק את כספי האדם שאינם דרושים לחסוי למחיה יומיומית (בחשבון בנק נפרד), ו/או להשקיע אותם באופן שבו ישמרו גם הכספים עצמם וגם הריבית שתצטבר בנוסף להם.
נכסים- אם לאדם יש נכסי מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם פנקסים לרישום זכויות בעלות, על האפוטרופוס לדאוג כי תירשם בפנקסים אלה הערה על מינוי אפוטרופוס. חשוב שיציין ברישומים כי לאדם יש אפוטרופוס ולא ניתן לבצע עסקאות עם האדם ללא הסכמת האפוטרופוס.

דיווחי האפוטרופוס לבית המשפט

האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך שלושים יום מיום מינויו, פירוט של כל הנכסים שיש לאדם, כולל חובותיו. כמו כן חייב האפוטרופוס לספק לבית המשפט דיווחי שומה, לנהל חשבונות לגבי כל הקשור לנכסי האדם. בנוסף, עליו להגיש לאפוטרופוס הכללי דו"ח לפחות פעם בשנה ובגמר תפקידו וכן למסור לו כל ידיעה שידרוש.

כיצד מכוסות הוצאותיו של האפוטרופוס?

החוק קובע כי האדם שמונה לו אפוטרופוס יישא בהוצאות הסבירות שהאפוטרופוס הוציא עקב מילוי תפקידו.

האם האפוטרופוס זכאי לשכר?

בית המשפט רשאי לקבוע כי יינתן לאפוטרופוס שכר. האדם לו מונה אפוטרופוס הוא זה שיישא בתשלום שכר האפוטרופוס.

עדכון– החל משנת 2016 המדינה מעניקה תמיכות לתאגידי אפוטרופסות עבור טיפול בענייניהם של אנשים להם מונה אפוטרופוס . אדם שמונה לו אפוטרופוס והוא חסר אמצעים מוגדר כאדם העומד בתנאים המפורטים במבחני התמיכה (להלן התנאים העיקריים )-

– לאדם מונה אפוטרופוס שהוא תאגיד או אפוטרופוס מרובה חסויים

– האדם מקבל את אחת מקצבאות הביטוח הלאומי המפורטות במבחנים, כאשר אין לו הכנסה חודשית ממקור אחר, או אם יש הכנסה חודשית שאינה עולה על גובה הקצבה להבטחת הכנסה;

– אין לאדם בעלות בנכסי מקרקעין או שהוא בעלים של נכס אחד לכל היותר המשמש מקום מגורים עבורו, עבור בן זוגו או ילדו;  – סך כל הכספים הנמצאים בבעלות האדם לו מונה אפוטרופוס (למעט קרן פנסיה וביטוח מנהלים שטרם הגיע מועד פירעונם) אינו עולה על גובה סכום שנקבע בחוק הבטחת הכנסה.

האמור חל גם על תאגידים שאינן מקבלים תמיכות.

פעולות שיש בהם ניגוד אינטרסים

על האפוטרופוס להימנע מביצוע פעולות שיש בהם ניגוד אינטרסים בינו לבין האדם לו מונה אפוטרופוס או בין אותו אדם לבין אדם אחר שמונה לו אותו אפוטרופוס.

*חשוב לדעת שהאפוטרופוס אחראי לכל נזק שיגרום לרכושו או לנכסיו של האדם.

מתי מסתיים תפקידו של האפוטרופוס

 • באופן טבעי-בית המשפט קבע כי אותו אדם שמונה לו אפוטרופוס חדל להיות פסול דין והפך להיות כשיר, או שהאדם הלך לעולמו.
 • האפוטרופוס רשאי להתפטר בהודעה בכתב לבית משפט, ההתפטרות תקפה רק לאחר אישור בית המשפט.
 • בית המשפט יכול לפטר אפוטרופוס אם הוא מתרשם שהאפוטרופוס התרשל בתפקידו.

כאשר מסתיים תפקידו של אפוטרופוס הוא חייב להחזיר את כל נכסי האדם הנמצאים בידו וכן את המסמכים הקשורים לנכסים אלה.

עדכון חשוב- תיקון חדש לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון 18, מרץ, 2016)

במרץ 2016, תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות . בעקבות התיקון נוספו לחוק חלופות לאפוטרופסות, זאת על מנת  לאפשר לאדם לממש את רצונו ובחירותיו, על פי עקרונות זכויות האדם.

על פי התיקון, לא ימונה לאדם אפוטרופוס אם קיימות חלופות המגבילות פחות את עצמאותו.

החלופות שנקבעו הן-

 •  "ייפוי כוח מתמשך" – מאפשר לאדם לתכנן את עתידו, ולקבוע מי ירצה שינהל את ענייניו וכיצד, תוך אפשרות למתן הנחיות מקדימות למיופה הכוח.
 • "קבלת החלטות נתמכת" – מינוי "תומך בקבלת החלטות" יאפשר לאדם את הסיוע לו הוא זקוק, כדי שיוכל לקבל החלטות בהתאם לרצונותיו ולבחירתו, ולחיות חיים עצמאים. החוק קבע את האפשרות למנות תומך, והוגדר באופן כללי מהו תפקיד התומך בקבלת החלטות. החלופה הזו תכנס לתוקף תוך שנתיים. יחד עם זאת, החוק מדגיש כי בתי המשפט יכולים למנות תומך בקבלת החלטות כבר עכשיו.

במסגרת תיקון החוק, הוטלו הגבלות שונות על מינוי אפוטרופוס ועל סמכויותיו, על מנת לאפשר ביטוי רב יותר לרצון האדם עם המוגבלות.

עד החוק החדש העקרון המנחה בפעולת האפוטרופוס היה טובתו. בחוק החדש רצון האדם הוא העקרון שצריך להוביל- יכול להיות רצון עכשווי או רצון שהובע בעבר. רק אם אי אפשר לבדק מה רצונו ניתן לפעול לפי עקרון טובתו.

עוד שינוי משמעותי- עד כה, אדם אשר מונה לו אפוטרופוס נקרא "חסוי". כעת המונח החוקי הרשמי הוא "אדם אשר מונה לו אפוטרופוס".

אלה הם רק מספר נקודות מתוך החוק שראינו צורך להדגיש, המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי הניתן ע"י עורך דין מוסמך.

 • לדף הנחיות לאפוטרופוס על חסוי, לחצו כאן .
 • להנחיות לאפוטרופסים לרכוש לחצו  כאן.
 • להנחיות לאפוטרופוסים לעניינים אישיים ורכוש לחצו כאן.
 • להנחיות לאפוטרופוסים לעניינים אישיים לחצו כאן .

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 2 תגובות

      Array
(
  [0] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17844
      [comment_post_ID] => 7169
      [comment_author] => מיכל אברהם, עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת'
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-02-05 10:30:20
      [comment_date_gmt] => 2012-02-05 10:30:20
      [comment_content] => בעיקרון כאשר יש תלונה על תפקודו של אפוטרופוס, יש לפנות לאפוטרופוס הכללי. במקרה שתיארת אני מציעה לפנות דבר ראשון לשירותי הרווחה ולדווח על תלונותיו של אותו שכן על תפקוד האפוטרופוס שלו.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [1] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 17843
      [comment_post_ID] => 7169
      [comment_author] => דן
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2012-02-02 00:09:55
      [comment_date_gmt] => 2012-02-02 00:09:55
      [comment_content] => אני חושב על מקרה ספציפי של אדם ערירי, בעל מוגבלות שכלית, שמתלונן לשכן (שהיה חבר של אביו ז"ל) על האפוטרופוס שלו, שלכאורה מכר ללא רשותו נכסים שהוריש לו אביו. לשכן אין כל דרך לברר את הטענות בעצמו - האם יש גוף מפקח שאליו ניתן לפנות? 

ומה קורה אם בני משפחה מינו אפוטרופוב והם אינם מרוצים מתפקודו?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

)
    
 1. דן, 2.2.12

  מה קורה אם יש טענות על התנהלותו של אפוטרופוס?
  אני חושב על מקרה ספציפי של אדם ערירי, בעל מוגבלות שכלית, שמתלונן לשכן (שהיה חבר של אביו ז"ל) על האפוטרופוס שלו, שלכאורה מכר ללא רשותו נכסים שהוריש לו אביו. לשכן אין כל דרך לברר את הטענות בעצמו – האם יש גוף מפקח שאליו ניתן לפנות?

  ומה קורה אם בני משפחה מינו אפוטרופוב והם אינם מרוצים מתפקודו?

 2. מיכל אברהם, עו\"ס \'רעות-משפחה מטפלת\', 5.2.12

  תגובה לדן
  בעיקרון כאשר יש תלונה על תפקודו של אפוטרופוס, יש לפנות לאפוטרופוס הכללי. במקרה שתיארת אני מציעה לפנות דבר ראשון לשירותי הרווחה ולדווח על תלונותיו של אותו שכן על תפקוד האפוטרופוס שלו.

השאר תגובה