יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  מי מפחד מאפוטרופסות?

  המשמעות המשפטית של מינוי אפוטרופוס לקשיש והשלכותיו של המינוי הלכה למעשה

  עודכן לאחרונה:02/08/22

  מינוי אפוטרופוס לאדם הוא אקט קיצוני השולל את זכויות היסוד שלו, את חירותו ואף את כבודו. למעשה, זוהי הדרגה האחרונה בהעברת הטיפול בענייני הקשיש למישהו מטעמו.

  מינוי אפוטרופוס נעשה במקרים קיצוניים ושלא כמו בייפוי כוח ובסוגים שונים של שותפויות בחשבונות, אדם לא יכול להתמנות לאפוטרופוס ללא הליך משפטי וללא מינוי של בית משפט.

  למי יכול בית המשפט למנות אפוטרופוס?

  יש שתי קבוצות להן יכול בית המשפט למנות אפוטרופוס:

  1. "פסול דין"- אדם שבשל מחלת נפש או ליקוי שכלי אינו מסוגל לטפל בענייניו ולדאוג לעצמו ובית המשפט מוצא שהוא זקוק לאפוטרופוס.
  2. אדם שבאופן זמני או קבוע אינו יכול לטפל בענייניו- היינו לאדם שבשל מחלה, תאונה, או ירידה קוגניטיבית אינו יכול לטפל ברוב ענייניו- כספיים, בריאותיים, משפטיים. יש צורך בהוכחת מוגבלות ברוב או בכל ענייניו ולא רק בתחום אחד בחיים.*

  * על פי תיקון לחוק ממרץ 2016 (כפי שיפורט בהמשך) לפני שמחליטים על מינוי אפוטרופוס צריך לבדוק

  1. האם ללא המינוי יפגעו הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם.

  2. האם אין חלופה אחרת המגבילה פחות את האדם כמו- ייפוי כח מתמשך או תמיכה בקבלת החלטות (כפי שיפורט בהמשך).

  אם בימ"ש קבע שללא המינוי, הזכויות, האינטרסים וצרכי האדם יפגעו ואין חלופה אחרת שיכולה להתאים, אזי הפתרון הבלתי נמנע הוא אפוטרופסות.

  בית המשפט הוא זה שקובע האם המינוי לאפוטרופסות הוא כללי (גורף) או חלקי לגוף ו/ או רכוש, וכן האם האפוטרופסות היא זמנית או קבועה.

  על פי תיקון החוק אין אפשרות למנות אפוטרופוס כללי על כל ענייני האדם. בימ"ש יהיה חייב להחליט באילו נושאים האפוטרופוס יטפל- רפואיים, עניניים מסוימים, רכוש, שילוב של כל מיני עניינים.

  מי יכול להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס?

  1. קרוב משפחה של האדם.
  2. היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, עו"ס או פקיד סעד.

  מי יכול להתמנות לאפוטרופוס?

  1. אדם פרטי.
  2. תאגיד- קרן או עמותה.
  3. האפוטרופוס הכללי.
  4. אפוטרופוס מקצועי
  5. ועדה לענייני אפוטרופסות לניצולי שואה- ועדה שהוקמה על מנת להתמנות כאפוטרופסים למי שזקוק לכך על רקע השואה והשלכותיה.

  * בית המשפט מחליט את מי למנות לאפוטרופוס, תוך שמירה מקסימלית על האינטרסים של האדם לו ממנים אפוטרופוס, כאשר ניתן למנות מספר אפוטרופוסים לאותו אדם.

  כיצד מתבצע התהליך?

  להגשת הבקשה יש לצרף את פרטי האדם  (שם מלא, כתובת, מספר תעודת זהות), הסיבות לבקשה, משך הזמן- זמני או קבוע, חוות דעת של פסיכיאטר או פסיכוגריאטר הכוללת אבחנה ומתייחסת לצורך במינוי אפוטרופוס, יכולת האדם להביע דעה בדבר המינוי, תצהיר התומך בכל מה שנכתב בבקשה, כתבי הסכמה למינוי חתומים על ידי בני משפחה מדרגה ראשונה. הבקשה כרוכה באגרה, אולם במידה ואין יכולת לשלם את האגרה ניתן להגיש בקשה לפטור.

  כיצד על האפוטרופוס לנהוג בכספו של האדם ובנכסיו?

  על האפוטרופוס לרכוש לשמור על נכסי האדם, לנהל אותם ולדאוג לפיתוחם. בין יתר תפקידיו עליו לפעול למיצוי זכויותיו הכלכליות של האדם (למשל, במקרה בו האדם זכאי לקצבה מטעם הביטוח הלאומי, על האפוטרופוס לפעול לקבלת הקצבה).

  כספים- האפוטרופוס חייב להחזיק את כספי האדם שאינם דרושים לחסוי למחיה יום-יומית (בחשבון בנק נפרד), ו/ או להשקיע אותם באופן שבו ישמרו גם הכספים עצמם וגם הריבית שתצטבר בנוסף להם.
  נכסים- אם לאדם יש נכסי מקרקעין או נכסים אחרים שמתנהלים לגביהם פנקסים לרישום זכויות בעלות, על האפוטרופוס לדאוג כי תירשם בפנקסים אלה הערה על מינוי אפוטרופוס. חשוב שיציין ברישומים כי לאדם יש אפוטרופוס ולא ניתן לבצע עסקאות עם האדם ללא הסכמת האפוטרופוס.

  דיווחי האפוטרופוס לבית המשפט

  האפוטרופוס חייב להגיש לאפוטרופוס הכללי, תוך שלושים יום מיום מינויו, פירוט של כל הנכסים שיש לאדם, כולל חובותיו. כמו כן חייב האפוטרופוס לספק לבית המשפט דיווחי שומה, לנהל חשבונות לגבי כל הקשור לנכסי האדם. בנוסף, עליו להגיש לאפוטרופוס הכללי דו"ח לפחות פעם בשנה ובגמר תפקידו וכן למסור לו כל ידיעה שידרוש.

  כיצד מכוסות הוצאותיו של האפוטרופוס?

  תיקון 18 לחוק קובע כי ההוצאות הסבירות שהאפוטרופוס הוציא במילוי תפקידו חלות על האדם שהוא אפוטרופסו, ורשאי האפוטרופוס להחזירן לעצמו מנכסי אותו אדם.

  האם האפוטרופוס זכאי לשכר?

  על פי תיקון 18 לחוק, בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר אם ראה טעם לכך בנסיבות העניין; שכר האפוטרופוס שנקבע על ידי בית המשפט חל על האדם שמונה לו אפוטרופוס ורשאי האפוטרופוס לקבלו מנכסי אותו אדם.

  החל משנת 2016 המדינה מעניקה תמיכות לתאגידי אפוטרופסות עבור טיפול בענייניהם של אנשים להם מונה אפוטרופוס. אדם שמונה לו אפוטרופוס והוא חסר אמצעים מוגדר כאדם העומד בתנאים המפורטים במבחני התמיכה (להלן התנאים העיקריים)-

  – לאדם מונה אפוטרופוס שהוא תאגיד או אפוטרופוס מרובה חסויים.

  – האדם מקבל את אחת מקצבאות הביטוח הלאומי המפורטות במבחנים, כאשר אין לו הכנסה חודשית ממקור אחר, או אם יש הכנסה חודשית שאינה עולה על גובה הקצבה להבטחת הכנסה.

  – אין לאדם בעלות בנכסי מקרקעין או שהוא בעלים של נכס אחד לכל היותר המשמש מקום מגורים עבורו, עבור בן זוגו או ילדו;  סך כל הכספים הנמצאים בבעלות האדם לו מונה אפוטרופוס (למעט קרן פנסיה וביטוח מנהלים שטרם הגיע מועד פירעונם) אינו עולה על גובה סכום שנקבע בחוק הבטחת הכנסה.

  האמור חל גם על תאגידים שאינן מקבלים תמיכות.

  פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים

  על האפוטרופוס להימנע מביצוע פעולות שיש בהן ניגוד אינטרסים בינו לבין האדם לו מונה אפוטרופוס או בין אותו אדם לבין אדם אחר שמונה לו אותו אפוטרופוס.

  *חשוב לדעת שהאפוטרופוס אחראי לכל נזק שיגרום לרכושו או לנכסיו של האדם.

  סיום תפקידו של האפוטרופוס

  • באופן טבעי- בית המשפט קבע כי אותו אדם שמונה לו אפוטרופוס חדל להיות פסול דין והפך להיות כשיר, או שהאדם הלך לעולמו.
  • האפוטרופוס רשאי להתפטר בהודעה בכתב לבית משפט. ההתפטרות תקפה רק לאחר אישור בית המשפט.
  • בית המשפט יכול לפטר אפוטרופוס אם הוא מתרשם שהאפוטרופוס התרשל בתפקידו.

  כאשר מסתיים תפקידו של אפוטרופוס הוא חייב להחזיר את כל נכסי האדם הנמצאים בידו וכן את המסמכים הקשורים לנכסים אלה.

  תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (מרץ, 2016)

  במרץ 2016, תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. בעקבות התיקון נוספו לחוק חלופות לאפוטרופסות, זאת על מנת  לאפשר לאדם לממש את רצונו ובחירותיו, על פי עקרונות זכויות האדם. על פי התיקון, לא ימונה לאדם אפוטרופוס אם קיימות חלופות המגבילות פחות את עצמאותו.

  החלופות שנקבעו הן-

  •  "ייפוי כוח מתמשך"– ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך. הממנה בוחר מרצונו, בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר תחול התדרדרות במצבו. ההתדרדרות יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, ממחלות זיקנה (כגון דמנציה), ממוגבלות נפשית וממוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם. מיופה הכוח יהיה מוסמך לפעול בשם אותו אדם בעתיד כאשר לא יוכל עוד לקבל או לבצע החלטות הנוגעות לענייניו בעצמו. הממנה יכול לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים (כולל הרפואיים) והרכושיים או רק לחלקם. על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין (או בפני בעל מקצוע בייפוי כוח רפואי) את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו. במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או כאשר ביצועה יפגע פגיעה חמורה בממנה – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה. במקרה כזה הוא יכול לפנות לבית המשפט ולבקש ממנו לתת הוראות כיצד לפעול.
  • "קבלת החלטות נתמכת"– מינוי "תומך בקבלת החלטות" יאפשר לאדם את הסיוע לו הוא זקוק, כדי שיוכל לקבל החלטות בהתאם לרצונותיו ולבחירתו ולחיות חיים עצמאים. הסדר "קבלת החלטות נתמכת" מאפשר לאדם לממש את זכותו לקבל החלטות בתחומים שונים על חייו ומהווה חלופה למנגנון האפוטרופסות. החוק הסדיר את תפקידו וסמכויותיו של התומך בקבלת ההחלטות באופן כללי בלבד. מטרת הנוהל היא לקבוע הוראות פרטניות בדבר הגדרת סמכויותיו של התומך את סוגי התומכים האפשריים (בני משפחה או מכרים, מתנדבים ומקצועיים בתשלום), את חובת ההכשרה החלה על סוגי התומכים השונים  וכדומה. תחילתו של הנוהל ביום 26 ביולי 2018, והוא חל על מינויים חדשים של תומכים שימונו על ידי בית המשפט לענייני משפחה ממועד התחילה ואילך, ועל פעולות של תומך החלטות מיום התחילה ואילך.

  במסגרת תיקון החוק, הוטלו הגבלות שונות על מינוי אפוטרופוס ועל סמכויותיו, על מנת לאפשר ביטוי רב יותר לרצון האדם עם המוגבלות.

  עד החוק החדש העקרון המנחה בפעולת האפוטרופוס היה טובתו. בחוק החדש רצון האדם הוא העקרון שצריך להוביל- יכול להיות רצון עכשווי או רצון שהובע בעבר. רק אם אי אפשר לבדוק מה רצונו ניתן לפעול לפי עקרון טובתו.

  עוד שינוי משמעותי- עד כה, אדם אשר מונה לו אפוטרופוס נקרא "חסוי". כעת המונח החוקי הרשמי הוא "אדם אשר מונה לו אפוטרופוס".

  אלה הן רק מספר נקודות מתוך החוק, המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי הניתן ע"י עורך דין מוסמך.

  • לדף הנחיות לאפוטרופוס על חסוי, לחצו כאן .
  • להנחיות לאפוטרופסים לרכוש לחצו  כאן.
  • להנחיות לאפוטרופוסים לעניינים אישיים ורכוש לחצו כאן.
  • להנחיות לאפוטרופוסים לעניינים אישיים לחצו כאן .

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי.

  פורסם: 5.11.2014.

  (תמונה להמחשה unsplash)

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן