יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

  קול רעות

  ייפוי כוח מתמשך – שאלות ותשובות

  מהו ייפוי כוח מתמשך, באלו תחומים הוא עוסק, מי רשאי למנות מיופה כוח, האם המיופה מקבל תשלום ומי מפקח על עבודתו?

  עודכן לאחרונה:04/10/21

  מהו ייפוי כוח מתמשך?

  ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי שהוכנס במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ומאפשר לאדם לתכנן את עתידו עוד בשלב בו הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. באמצעות ייפוי הכוח המתמשך יכול אדם לקבוע איך יראו חייו בעתיד במידה והוא יגיע למצב בו הוא לא יוכל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו, ולמנות אנשים מהימנים כמיופי כוח שיפעלו בשמו ועבורו בתחומי חייו השונים.

  באלו תחומים ניתן למנות מיופה כוח מתמשך?

  ניתן למנות מיופה כוח לעניינים רכושיים ולעניינים אישיים. כמו כן ניתן למנות מיופה כוח לכלל העניינים בנושא מסוים או לחלקם.

  • ייפוי כוח מתמשך לעניינם רכושיים – מקנה למיופה הכוח סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיו הכספיים ולהתחייבויות של הממנה (ניהול חשבונות בנק, השקעת כספים, ניהול נכסי נדל”ן או עסק וכד’).
  • ייפוי כוח לעניינים אישיים – סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכל ענייניו של הממנה, כולל אלו הרפואיים ולמעט אלו הרכושיים (טיפול ברווחה, סיפוק צרכים יום-יומיים, תעסוקה, שיקום, בחירת מקום מגורים וכד’).
  • ייפוי כוח מתמשך לנושאים רפואיים בלבד – ניתן למנות את מיופה הכוח לכלל הנושאים הרפואיים, לנושאים רפואיים ספציפיים או לכלל הנושאים הרפואיים פרט לנושאים ספציפיים.

  מי רשאי למנות מיופה כוח מתמשך?

  על הממנה להיות תושב ישראל, בגיר (מעל גיל 18), שמבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך.

  מי רשאי להתמנות למיופה כוח מתמשך?

  • מיופה הכוח הינו איש אמונו של הממנה. המיופה חייב להיות אדם יחיד (שאינו תאגיד), מעל גיל 18. אדם אינו יכול להתמנות כמיופה כוח עבור יותר משלושה אנשים (אלא אם הם בני משפחתו). מאחר ומיופה הכוח חייב להיות בעל יכולת לניהול ענייני הממנה לא יכול לשמש בתפקיד מי שיש לו אפוטרופוס או שנכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך שהוא ערך לגבי עצמו.
  • כמיופה כוח בענייני רכוש לא יכול להתמנות מי שהוכרז כפושט רגל או נקבע כלקוח מוגבל חמור על ידי בנק ישראל.
  • כמו כן לא ימונה כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום (טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי).

  מי יכול לערוך הסכם של ייפוי כוח מתמשך?

  את ייפוי הכוח המתמשך יכול לערוך עו”ד שעבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.

  מהו ההליך של עריכת ייפוי כוח מתמשך?

  • ייפוי הכוח המתמשך ייערך על ידי עו"ד (שכאמור, עבר הכשרה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי) על גבי טופס ייעודי מקוון. ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי. בעניינים מסוימים הקשורים בטיפול או באשפוז פסיכיאטרי יש צורך לקבל הסבר ולחתום בפני פסיכיאטר.
  • לייפוי הכוח המתמשך תצורף הסכמת מיופה הכוח לשמש בתפקיד, לאחר שעו"ד הסביר לו את משמעות ייפוי הכוח, אחריותו וסמכויותיו ולאחר שהוא קרא את תוכן ייפוי הכוח ואישר כי הוא עומד בתנאי הכשירות הנדרשים ממיופה כוח בהתאם להוראות חוק וכן טופס ויתור סודיות מטעמו. בסיום מילוי הטופס באופן מקוון יחתום הממנה על הטופס בחתימתו הידנית וכך גם מיופה הכוח. עורך הדין יחתום חתימתו הידנית וגם חתימה אלקטרונית והמסמך יופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי.

  הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו והיא תיעשה באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך או בהתייצבות במשרדי האפוטרופוס הכללי.

  • האפוטרופוס הכללי ישלח לעוה”ד ולממנה הודעה ראשונה המאשרת את קבלת ייפוי הכוח המתמשך ובהמשך הודעה על הפקדה או דחייה של ההפקדה.
  • בכל שלוש שנים מהפקדת ייפוי הכוח המתמשך ועד כניסתו לתוקף ישלח האפוטרופוס הכללי לממנה תזכורת על מנת לוודא שהוא מעוניין שייפוי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו.

  מתי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף?

  ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף כאשר הממנה מאבד את היכולת להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח וזאת בהתאם לתנאים שקבע הממנה.

  כאשר התנאים לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף מתקיימים חלה על מיופה הכוח חובה על פי חוק להצהיר לאפוטרופוס הכללי כי התנאים התקיימו וכי הוא קיים את חובות היידוע. מסירת ההצהרה בידיי המיופה מהווה תנאי לכניסת ייפוי הכוח לתוקף. עם קבלת הצהרת מיופה הכוח ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף וכן ישלח לממנה הודעה בנושא.

  האם עריכת ייפוי כוח מתמשך עולה כסף?

  כן. עורך הדין אשר מטפל בייפוי הכוח המתמשך מקבל שכר טרחה. משרד המשפטים לא קבע תעריף מחייב או מומלץ.

  האם אפשר למנות יותר ממיופה כוח אחד?

  במסגרת ייפוי כוח מתמשך קיימת חובה למנות לפחות מיופה כוח אחד אך אין הגבלה על מספר מיופי הכוח. ניתן לקבוע מיופה כוח אחד לכל העניינים או לחלק מהם או לקבוע מספר מיופי כוח לאותו עניין או לעניינים שונים ולהגדיר את שיתוף הפעלה ביניהם.

  כדי למנוע מצב של פקיעת ייפוי הכוח כאשר המיופה לא יכול לשמש בתפקיד כדאי לקבוע מיופה כוח חליפי.

  האם מיופה הכוח מקבל שכר?

  כאשר מיופה הכוח הוא בן משפחה ההנחה היא ששאלת השכר אינה רלבנטית. כאשר הממנה רוצה בכל זאת לשלם למיופה הכוח שכר עבור עבודתו יש לציין את הנושא מפורשות (לנקוב בגובה השכר, כיצד השכר ייגבה, מתי וכדומה) בהסכם ייפוי הכוח המתמשך. אם  בהסכם ייפוי הכוח המתמשך לא יירשם מופרשות נושא השכר המיופה לא יהיה רשאי לקבל שכר ויוכל לקבל רק החזר הוצאות סבירות שהוציא לצורך תפקידו (לדוגמה החזר נסיעות).

  האם יש פיקוח על פעולות מיופה הכוח?

  מאחר וייפוי הכוח המתמשך הוא הסדר משפטי שבבסיסו רצונו האישי של הממנה ומערכת היחסים בינו לבין מיופה הכוח סבר המחוקק כי אין מקום לקבוע מנגנון פיקוח שוטף על הסכמי ייפוי כוח מתמשך. עם זאת, כדי להבטיח שמינויו של מיופה הכוח נעשה מתוך רצון חופשי של הממנה ותוך הבנה מלאה של התהליך, נקבעו מספר איזונים ובלמים:

  • את ייפוי הכוח המתמשך יערוך ויאשר גורם מקצועי – עורך דין שעבר הכשרה בנושא מטעם האפוטרופוס הכללי ושאין לו אינטרס אישי בייפוי הכוח (בייפוי כוח מתמשך רפואי הגורם המאשר יכול להיות רופא, עו"ס, אח, פסיכולוג).
  • חובה להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי שינהל מאגר של ייפויי כוח מתמשכים.
  • על מיופה הכוח למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה לפיה התנאים לכניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף מתקיימים (ההצהרה מהווה תנאי לתוקף ייפוי הכוח המתמשך).
  • האפוטרופוס הכללי יישלח לממנה תזכורות בדבר קיומו של ייפוי הכוח וכן הודעות שמטרתן לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני.
  • הממנה יכול לקבוע אנשים נוספים "מיודעים", אותם מיופה הכוח יצטרך לעדכן בנוגע להחלטותיו ולפעולותיו.

  מתי ייפוי כוח מתמשך מבוטל?

  הממנה יכול לבטל את ייפוי הכוח המתמשך בכל מועד שהוא חפץ בכך ובתנאי שבהסכם עצמו הוא לא הגביל את עצמו בנושא. לצורך הביטול על הממנה להודיע למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול.

  בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה בו המיופה לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

  מתי פוקע תוקפו של ייפוי כוח מתמשך?

  ישנם מספר מקרים בהם יפקע ייפוי הכוח המתמשך:

  • כאשר הממנה או מיופה הכוח נפטרים.
  • כאשר מתקיים תנאי שקבע הממנה בזמן חתימת ייפוי הכוח המתמשך (לדוגמה מועד מסוים אותו קבע הממנה כמועד בו יפקע ייפוי הכוח).
  • כאשר מיופה הכוח מודיע כי הוא אינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוח.
  • כאשר מיופה הכוח מאבד את כשירותו לשמש בתפקיד לפי החוק או התקיימו נסיבות שמופיעות בחוק, לדוגמה- למיופה הכוח מונה אפוטרופוס; מיופה הכוח הוא בן זוגו של הממנה או הידוע שלו בציבור ומערכת היחסים ביניהם הסתיימה.

  כאשר ייפוי הכוח המתמשך פוקע על המיופה להודיע על כך לאפוטרופוס הכללי.

  מהן "הנחיות מקדימות" בייפוי כוח מתמשך?

  הממנה יכול לקבוע "הנחיות מקדימות" בהן הוא יפרט בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו. ההנחיות ישמשו להדרכת מיופה הכוח כיצד עליו לפעול בעניינים שנכללים בייפוי הכוח. את "ההנחיות המקדימות" יש למלא בטופס הייעודי.

  אם בייפוי הכוח לא נכללו "הנחיות מקדימות" יהיה על מיופה הכוח לנסות להבין את רצונו העכשווי של הממנה ולחילופין את רצונו בעבר או את רצונו המשוער לפי אורחות חייו.

  אם לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף יתנגד הממנה לבצע פעולה או לקבל החלטה שהוא ביקש את ביצועה במסמך "הנחיות מקדימות", על מיופה הכוח לפעול לפי בקשתו בשעת מעשה ולא לפי ההנחיות שנתן בעבר.

   

  המידע במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה חוות דעת משפטית או תחליף לייעוץ משפטי

  (תמונה להמחשה unsplash)

   

   יצירת קשר בנושאי שיקום בביה"ח רעות וזימון תור בלבד. שירותי המענה האנושי בנושא מיצוי זכויות אינם פעילים

   קול רעות

   דילוג לתוכן