ייעוץ חינם וקביעת תור

  1-700-700-204  *מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

  התנדבות

  לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

  המדינה משתתפת במימון התאמות במקום העבודה לעובדים עם מוגבלות

  ההתאמה יכולה להיות התאמת מקרקעין או ציוד (אמצעי מחשוב, תוכנה וחומרה; עזרים; מכשירים), שירותי תרגום ותמלול והדרכות בתחום מוגבלותו של העובד

  עודכן לאחרונה:06/01/21

  בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון מוגבלות), יכולים בעלי עסקים שמעסיקים עובדים עם מגבלות לקבל השתתפות של המדינה במימון התאמות שנחוצות לעובדיהם.

  מהי התאמה לעובדים עם מגבלות?

  התאמה מתייחסת לתוספת, לשינוי או לאביזר שדרושים על מנת שעובד עם מגבלות יוכל לתפקד ביום-יום במקום העבודה כשאר העובדים.

   ההתאמה יכולה להיות התאמה פיזית של מקרקעין או ציוד (כולל מכשירים, עזרים, אמצעי מחשוב של חומרה ותוכנה); שירותי תרגום או תמלול שנחוצים לעובד עם ירידה בשמיעה; הדרכות למעביד בתחום המוגבלות של העובד.

  תנאי סף לזכאות להשתתפות המדינה במימון התאמות

  דיון בבקשה להשתתפות במימון התאמות ייערך, בתנאי שיתקיימו כל התנאים הבאים:

  • יחסי עבודה: מתקיימים או עתידים להתקיים יחסי עבודה בין המעסיק לבין העובד עבורו מבוקשת ההתאמה.
  • העובד שעבורו מוגשת הבקשה מועסק בזמן הגשת הבקשה.
  • היקף משרה ומשך העסקה: העובד שעבורו נדרשת ההתאמה, מועסק או יועסק בהיקף של שליש משרה לפחות ולמשך 12 חודשים לפחות (בין אם ברציפות ובין אם לא). אם העובד סיים את עבודתו לפני שהשלים 12 חודשי עבודה (ברציפות או שלא ברציפות), המעסיק יכול להחליפו בעובד אחר עם מוגבלות, להשלמת תקופת ההעסקה הנדרשת.
  • המעסיק אינו גוף ציבורי ואינו מפעל מוגן.
  • מעסיק שכבר ביצע התאמה: השתתפות המדינה תינתן אם ההתאמה בוצעה בתוך 18 החודשים שקדמו להגשת הבקשה (בכפוף לתנאי הסף שצוינו למעלה, להוראות התקנות ולנהלים ולכללי הפרשנות).
  • בקשה להדרכה ולליווי מתמשכים: הבקשה הוגשה בתוך 18 החודשים הראשונים להעסקת העובדים עם המוגבלות.

  קביעת גובה ההשתתפות

  גובה השתתפות המדינה במימון התאמות נקבע בתנאים בהתאם לגורמים הבאים:

  • סוג ההתאמה הנדרשת.
  • ביחס למספר הכולל של העובדים אצל המעסיקים.
  • על פי סכומי ההשתתפות המרביים הקבועים ב"תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), תשס"ו-2006. השתתפות המדינה לא תאושר במקרה של התאמה שעלותה נמוכה מ-1,000 שקל (חוץ מהדרכה ראשונית למעסיקים).

  בקשה להשתתפות במימון מוגדל, ניתן להגיש בשני מקרים בלבד:

  • עבור עובדים עם מוגבלות בניידות בשיעור של 75% או יותר (מהמוסד לביטוח לאומי), שנדרשות עבורם התאמות במקרקעין.
  • עבור עובדים עיוורים (המחזיקים בתעודת עיוור), שיש לרכוש עבורם ציוד מחשוב מותאם לעיוורים.

  השתתפות במימון התאמות מתמשכות לאורך תקופת העבודה של אדם (לדוגמה – ליווי והדרכה מתמשכים) תינתן למשך שנת ההעסקה הראשונה בלבד ובכפוף לסכום המרבי המצוין בתקנות ולהיקף המשרה.

  הגשת הבקשה

  יש למלא במחשב את טופס הבקשה להשתתפות המדינה בעלות התאמה לעובד עם מוגבלות (תקנה 4א), או להדפיסו ולמלא אותו בכתב יד ברור. יש לצרף את כל המסמכים והאישורים הנדרשים ולשלוח אל המינהלת לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, באחת הדרכים הבאות:

  • דואר אלקטרוני hatamot@avoda.milgam.co.il.
  • דואר: המחלקה למיצוי זכויות משרד העבודה והרווחה, רחוב הסיבים 49 פתח תקווה בניין 5, מילגם.
  • פקס: 073-3901099

  המשך הטיפול בבקשה

  • ההחלטה תינתן עד 30 ימים מיום שהתקבלו הבקשה התקינה וכל המסמכים הנדרשים.
  • המעסיקים יקבלו החלטה בכתב.
  • אישור זכאות לתשלום: הסכום הסופי של השתתפות המדינה יחושב על סמך מסמכי הביצוע שיעבירו המעסיקים, לאחר שיבצעו את ההתאמה, וכפי שיפורט במכתב ההחלטה.
  • הודעה על סכום ההשתתפות הסופי לו זכאים המעסיקים תימסר בתוך 15 ימים מיום שהגישו את כל מסמכי הביצוע.
  • ביצוע התשלום: עד 60 ימים מיום שמתקבלת חשבונית המעסיקים על הסכום הסופי שאושר.
  • מעסיקים יכולים להגיש בקשה לדיון חוזר בהחלטה שניתנה להם. בקשה לדיון חוזר ניתן להגיש רק פעם אחת (תוך 30 יום מהיום שנמסרה ההחלטה) ועליה לכלול את כל טענות המעסיק המערער והשגותיו.
  • כל בקשה לדיון חזור תידון על-ידי מנהלת המטה, וההחלטה תינתן על ידה ובחתימתה ותשלח בדואר אלקטרוני בתוך 30 ימים, מיום שהתקבלה הבקשה.
  • המעסיקים יכולים לערער על החלטת מנהלת המטה הראשונה, או על החלטה שהתקבלה בעקבות בקשה לדיון חוזר, בבית הדין האזורי לעבודה.

  (תמונה להמחשה unsplash)

   ייעוץ חינם וקביעת תור

   1-700-700-204   *מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

   התנדבות

   לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

   דילוג לתוכן