ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

דמי מחלה לעובדים שנעדרים מעבודתם

חוק דמי מחלה קובע כי עובדים שנעדרו מעבודתם בגלל מחלה יהיו זכאים (בכפוף לאישור מחלה) לתשלום עבור ימי היעדרותם מהעבודה

עודכן לאחרונה:07/05/20

עובדים שנעדרו מעבודתם בגלל מחלה זכאים לדמי מחלה, בכפוף להצגת אישור (תעודת) מחלה חתומה על ידי רופא. תקופת הזכאות לדמי מחלה תלויה בוותק של העובדים אצל אותו מעסיק ובתנאים אחרים.

תשלום דמי מחלה לגבי עובדים בתחומי עיסוק מסוימים, כגון: בענפי החקלאות, או ההובלה, מוסדר בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה. עובדים שלא קיים לגביהם הסדר לתשלום דמי מחלה בהסכם קיבוצי או בצו הרחבה, זכאים לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה, תשל”ו-1976.

מחלה המזכה בדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה

מחלה המזכה בדמי מחלה הינה:

  • אי כושר זמני או קבוע של עובדים לבצע את עבודתם, הנובע, על פי ממצאים רפואיים, ממצב בריאות לקוי.
  • אי כושר חלקי עקב מגבלה רפואית – אם רופא קבע, על פי ממצאים רפואיים, שמחמת מגבלות רפואיות העובדים אינם מסוגלים, בפרק זמן מסוים, לבצע עבודה מסוימת או לעבוד בתנאים מסוימים, אלא באופן חלקי. במקרה של אי כושר חלקי עקב מגבלה רפואית, על המעסיק להציע לעובדים “עבודה מתאימה אחרת”, מלאה או חלקית, באותו מקום עבודה, בשכר שאינו נמוך מהשכר שהיה משולם להם אילו המשיכו בעבודתם הקודמת. עובד יהיה זכאים לדמי מחלה במקרה של אי כושר חלקי רק אם לא הוצעה להם “עבודה מתאימה אחרת”.

אי זכאות לדמי מחלה

עובד לא יהיה זכאי לדמי מחלה במקרים הבאים:

  • עבד בתקופת מחלתו בשכר או בתמורה אחרת.
  • העובד זכאי לתשלום אחר על פי חוק עבור אותה תקופה עקב אי כושר לעבודה מטעמי בריאות, כגון: דמי פגיעה עקב תאונת עבודה או דמי תאונה המשולמים לפי חוק הביטוח הלאומי. יש לציין כי זכאות לקצבת נכות (כללית) לפי חוק ביטוח הלאומי וכן זכאות לפיצוי לפי פקודת הנזיקין, כגון פיצוי עקב פגיעה בתאונת דרכים, לא שוללות זכאות לדמי מחלה.

אישור מחלה

על העובדים המבקשים לקבל דמי מחלה להמציא למעסיקם אישור (תעודת) מחלה חתום על ידי רופא. על אישור המחלה לכלול את הפרטים הבאים: שם החולה ומספר תעודת הזהות שלו; התקופה שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה עקב מחלה וכן התקופה המשוערת שבה לא יהיה מסוגל לבצע את עבודתו (אם עדיין אינו מסוגל לשוב לעבודה); שם הרופא ומענו וכן תאריך הוצאת התעודה.

עובדים שמבוטחים בקופת חולים, ימציאו אישור מחלה מקופת החולים או אישור שאושר על ידי קופת החולים.

המעסיק רשאי להעמיד את העובדים לבדיקה רפואית, במידה ומתעורר אצלו ספק בקשר לאישור מחלה שלא התקבל מקופת חולים או שלא אושר על ידי קופת חולים.

 תקופת הזכאות לדמי מחלה

עובדים זכאים לדמי מחלה לתקופה מרבית מצטברת שאינה עולה על יום וחצי בעד כל חודש עבודה מלא אצל אותו מעסיק ולכל היותר ל-90 ימים. בעד חודש שאינו חודש עבודה מלא, יהיו זכאים העובדים לדמי מחלה יחסיים

ימי המחלה המזכים בדמי מחלה:

  • עובדים שנעדרו מעבודתם עקב מחלה אינם זכאים לדמי מחלה בעד היום הראשון להיעדרות.
  • עבור היום השני והשלישי להיעדרות – מחצית דמי מחלה מלאים.
  • עבור היום הרביעי ואילך להיעדרות – זכאים העובדים לדמי מחלה מלאים.

ישנם מקרים בהם קיימת בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה אישי של העבודה הוראה מיטיבה לפיה יקבל העובד תשלום גבוה או תשלום מלא החל מהיום הראשון למחלה.

החוק קובע כללים לחישוב תקופת המחלה המובאת בחשבון לעניין הזכות לדמי מחלה, הן לגבי עובדים במשכורת, הן לגבי עובדים בשכר, והן לגבי עובדים לסירוגין (עובדים שאינם עובדים באופן רציף), כאשר בחלק מהמקרים, אין מביאים בחשבון את יום המנוחה השבועי או ימי חג, החלים במהלך תקופת המחלה.

תשלום דמי מחלה

דמי מחלה מלאים הם סכום השווה לשכר העבודה שהעובדים היו זכאים לו בתקופת הזכאות לדמי מחלה, אילו המשיכו בעבודתם. לגבי עובדים ששכרם משולם לפי כמות תוצרת – השכר שהעובד היה זכאי לו אילו המשיך לעבוד ולהפיק בכל אחד מהימים שבתקופת הזכאות לדמי המחלה תוצרת בכמות הממוצעת ליום עבודה שהופקה על ידו בשלושת החודשים שקדמו למחלה.

בחישוב השכר המשמש בסיס לחישוב דמי מחלה מובאים בחשבון: שכר יסוד; תוספת ותק; תוספת יוקר או פיצוי בעד התייקרות; תוספת משפחה; תוספת מחלקתית או מקצועית.

לגבי עובדים ששכרם לא משולם לפי הרכיבים לעיל או חלק מהם, מחשבים את דמי המחלה בהתאם לשכר של יום עבודה רגיל, כולל כל הרכיבים האמורים

 על המעסיק לשלם את דמי המחלה במועד שבו היה משולם שכרם של העובדים, אילו המשיכו לעבוד בתקופת המחלה. זאת בתנאי שהעובדים מסרו למעסיק את תעודת המחלה 7 ימים לפני אותו מועד.

מעסיק אינו רשאי לפטר עובדים שנעדרו מעבודתם עקב מחלתם, במהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לעובדים.

 

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

(תמונה להמחשה unsplash)