לוגו דף הבית JDC

אפוטרופסות משפטית על זקנים: זמן לשינוי

סוגיות לדיון בנושא אפוטרופסות על זקנים

מאת:  עו"ד ד"ר ישראל (איסי) דורון/ עמותת המשפט בשירות הזקנה
א א א
נושאים:
תקציר:אפוטרופסות משפטית על אנשים בגירים היא אמצעי משפטי שאמור לאפשר קבלת החלטות משפטיות תקפות ולהגן מפני פגיעה, ניצול או התעמרות במצבים של אובדן כשירות.

אפוטרופסות משפטית על אנשים בגירים היא אמצעי משפטי שאמור לאפשר קבלת החלטות משפטיות תקפות ולהגן מפני פגיעה, ניצול או התעמרות במצבים של אובדן כשירות או אובדן היכולת לדאוג לעניינים העצמיים. ההגנה מוענקת באמצעות מינויו של אדם (או תאגיד) כאחראי וממונה מבחינה חוקית על האדם שאיבד את כשירותו, בדומה לאחריות ולדאגה המוטלים על הורה ביחס לילדו הקטין. לכאורה מדובר בכלי משפטי חיובי, אשר מאפשר להעניק הגנה לאותם אנשים אשר מסיבות שונות מאבדים את יכולתם לדאוג לענייניהם בכוחות עצמם. ברם, כפי שיוצג להלן, כלי האפוטרופסות המשפטית הוא כלי בעייתי ביותר בשני היבטים מרכזיים: הראשון כרוך בכך שבמינוי אפוטרופוס על אדם בגיר יש פגיעה קשה ביותר בזכויות אדם בסיסיות. האדם חדל להיות עצמאי ואוטונומי והופך להיות מעין "תינוק" במובנו המשפטי. ההיבט הבעייתי השני כרוך בעובדה שמחקרים מצביעים על כך שבמציאות, ברוב המכריע של המקרים, מינוי אפוטרופוס מבוצע ביחס לאנשים זקנים, כל זאת בשעה שאלה אינם מיוצגים על ידי עורכי דין, קולם אינו נשמע בפני בתי המשפט והם מאבדים את מלוא חירותם האזרחית מבלי שניתן להם הסבר הולם אודות משמעות ההליך וקיומן של אלטרנטיבות חוקיות פחות פוגעניות. נפרט להלן במה דברים אמורים.

מינוי אפוטרופסות על זקנים- סקירה היסטורית

מינוי אפוטרופוס על אנשים מבוגרים אשר איבדו את כשירותם מוכר מבחינה היסטורית עוד מקדמת דנן. במשפט הרומי הקדום נקבע כי אדם בגיר שימצא כ"שוטה", יושם תחת אפוטרופסות אביו או בני משפחתו אשר מצד אביו. אלה הפכו להיות אחראים על כל תחומי חייו של "השוטה" מבחינה משפטית. בימי הביניים המוקדמים, במסגרת החוק האנגלי הקדום אשר הגדיר את סמכויות המלך (חוק שהיה ידוע בשם De Praerogative Regis),  הוגדרו שתי קבוצות עיקריות שלהן מונה אפוטרופוס: "המפגרים" (idiots) שכללו את אלה שנולדו עם מגבלה שכלית,  ו"המשוגעים" (lunatics), אשר נולדו בריאים וכשירים אך עם השנים, בשל מחלה או מאורע אחר, איבדו את צלילות דעתם. כל מי שחבר מושבעים מקומי מצא אותו כ"משוגע" או "מפגר", הושם תחת אפוטרופסות המלך או בא כוחו. על רקע המשטר הפאודלי ששרר באותה תקופה, מטרת הליך האפוטרופסות הייתה בעיקרה להגן על הרכוש והקרקע של המפגרים והמשוגעים מפני השתלטות של בעלי אחוזות סמוכים. באופן טבעי, הענקת האפוטרופסות למלך או לבא כוחו הביאה עמה גם הכנסה נאה לקופת המלך. ברם, הממד המעניין בהקשר זה של החוק אנגלי היה התפיסה שהמדינה (או יותר נכון המלך), היא זו שהייתה אחראית לדאוג לאותם חסרי ישע שלא היו מסוגלים לדאוג לעצמם. אמת, נכון הדבר שהדאגה הייתה בעיקר להיבטים הרכושיים והקנייניים ולא להיבטים הבריאותיים או הנפשיים אולם, חשיבותה נבעה מתפיסת המלך כאב האחראי לילדיו, או במילה אחרת: פטרנליזם. ההתפתחות הבאה במשפט האנגלי התרחשה רק במאה ה-19, בשעה שהפריצה המודרנית של מדע הרפואה ומדע הפסיכיאטריה הציגו תפיסת עולם חדשה ומבטיחה בכל הנוגע ליכולת להבין תופעות כמו מחלות נפש ואף לטפל בהן. עקב כך, החוקים הנוגעים לאפוטרופסות שונו באופן שהאבחנה אודות הצורך במינוי אפוטרופוס נלקחה מידי חבר המושבעים המקומי והועברה לידי "מומחה מטעם בית המשפט"– לאמור רופא או פסיכיאטר. יתרה מכך, מבחינה חוקית, הגדרת קבוצת האנשים שלגביהם ניתן היה למנות אפוטרופוס הורחבה באופן ניכר כך שכללה לא רק את המפגרים או המשוגעים, אלא הוסיפה גם את השתויים, המכורים לסמים, החולים, ולראשונה – גם את הזקנים, אשר מפאת גילם איבדו את יכולתם לדאוג לעצמם. המודל הרפואי, לאמור הענקת הכוח להכריע בצורך במינוי אפוטרופוס בידי מומחים רפואיים וזאת באמצעות זיהוי "חולי", שלט במשפט האנגלי עד לפני זמן לא רב, ולמעשה ממשיך לחול בישראל עד עצם היום הזה (כפי שיתואר בהמשך).

בעקבות מלחמת העולם השנייה, ובעיקר בשנות ה-60 של המאה העשרים, החלה להימתח ביקורת קשה ביותר על החקיקה המאפשרת מינוי אפוטרופוס על אנשים בגירים. הביקורת נבעה הן מהתפכחות מ"אשליית הרפואה המודרנית" והן מהתפתחות תנועת זכויות האזרח בארה"ב, אשר חשפה את הפגיעות הקשות הנגרמות לחירות הפרט אגב הפעלת סמכויות התערבות פטרנליסטיות, כדוגמת אפוטרופסות. ביקורת חריפה זו זכתה להד תקשורתי נרחב בשנת 1987 בעקבות סקר מקיף שערכה רשת החדשות האמריקאית האסוסייטד פרס Associated Press. כתבי רשת החדשות סקרו את הליכי מינוי האפוטרופסות בכל רחבי ארה"ב. הממצאים שלהם הצביעו על מציאות קשה: ברוב המכריע של המקרים, האפוטרופוסים מונו לאנשים זקנים, זאת באופן גורף וגלובלי, מבלי שזקנים אלו היו מיוצגים, מבלי שהיו נוכחים בבית המשפט ומבלי שהוסבר להם אודות המשמעות של ההליך. יתרה מכך, לאחר שכבר מונו האפוטרופוסים על אותם זקנים, הסתבר כי במרבית המקרים כלל לא נעשה מעקב הולם ולא נבחן האם ועד כמה האפוטרופוסים אכן ממלאים את תפקידם נאמנה, או עד כמה הטיפול והדאגה לו זכו הזקנים לאחר מינוי האפוטרופוס היו אכן איכותיים או הולמים. לא בכדי ועדת משנה של הקונגרס האמריקאי אשר קיימה דיונים בממצאים אלה, הגדירה את האפוטרופסות על זקנים בארה"ב באותה עת כ"בושה לאומית" (“a national disgrace").

בעקבות ממצאים אלה וההבנה כי הליך האפוטרופסות, כפי שהיה קיים באותה שעה, יותר משעזר והגן על זקנים גרם לפגיעה קשה בזכויותיהם, התחולל גל של רפורמה חוקית בארה"ב ובמדינות רבות אחרות ברחבי העולם. גל השינויים החוקיים התאפיין בניסיון לצמצם ולהגביל את היכולת למנות אפוטרופוסים על אנשים זקנים, לצמצם את מידת הפגיעה בזכויות האדם באותם מקרים שאין ברירה אלה למנות אפוטרופוס, ולחוקק כלים משפטיים חדשים שישמשו כאלטרנטיבות פחות פוגעניות לאפוטרופסות. כלים משפטיים אלה היו בעיקרם כלי תכנון משפטיים– מסמכים כגון: צוואה בחייםייפוי כוח מתמשך או הנחיות מקדימות– המאפשרים ליחיד להגדיר באופן עצמאי וללא צורך בהליך משפטי פורמאלי, מי יהיה אחראי מטעמו על קבלת החלטות משפטיות בשעה שיאבד את צלילות דעתו. עיון בספרי החוקים של מדינות מערביות רבות כדוגמת קנדה, ארה"ב, גרמניה, שבדיה, יפן ואחרות, מגלה כי בכולם התרחשה רפורמה משפטית משמעותית בתחום חוקי האפוטרופסות בשני העשורים האחרונים.

המצב המשפטי בישראל

בחינת המצב המשפטי בישראל מגלה תמונה עגומה. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 נחקק לפני כ-40 שנים, ועד היום טרם בוצעה בו רפורמה של ממש. החוק מאפשר מינוי אפוטרופוס על אדם בגיר בשתי סיטואציות: הראשונה, כאשר מדובר באדם בגיר אשר "אינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו". השנייה, כאשר מדובר ב"פסול דין", לאמור, מי ש"מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו" אינו מסוגל לדאוג לענייניו. המקרה האחרון משקף את תפיסת העולם מימי הביניים, לפיה "מפגרים" ו"משוגעים", אשר נמצאו ככאלה על ידי מומחה רפואי, מסווגים באופן אוטומטי כחסרי כשירות משפטית, ומאבדים לחלוטין את מלוא מעמדם המשפטי העצמאי. המקרה הראשון, גם הוא מותיר לכאורה פתח רחב לפרשנות לאור העובדה שניתן להבין את המילים "אינו מסוגל לדאוג לענייניו" בצורה שתחיל בתוכה כל התנהגות שאינה הולמת את תפיסת המוסר הנוהג. יתרה מכך, התוצאה המשפטית על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות היא אכן מרחיקת לכת: אדם שמתמנה לו אפוטרופוס מאבד למעשה את מעמדו כאדם עצמאי ואוטונומי. בדומה לילד קטין, אותו אדם חייב לציית להוראות האפוטרופוס שמונה לו, ולפעולות המשפטיות שהוא מבצע אין תוקף משפטי בהיעדר הסכמתו של האפוטרופוס.

חקר המציאות בישראל מצביע אף הוא על כך שהמצב בתחום זה הוא ככל הנראה עגום. על אף שהמחקר האמפירי בכל הנוגע לאפוטרופסות על בגירים בישראל עדיין מצומצם, אותם מחקרים מצומצמים מצביעים על כך שניתן בקלות יתרה למנות אפוטרופוס על אנשים זקנים, וכי אין עדיין מודעות מספקת לצורך להשתמש בכלי משפטי זה בזהירות רבה ורק כאמצעי אחרון לאחר שמוצו כל יתר האפשרויות. יתרה מכך, כמעט שאין מודעות בישראל לצורך לפתח ולהשתמש בכלי תכנון משפטיים אישיים, כגון: צוואה בחיים או ייפוי כוח מתמשך, כאלטרנטיבות לשימוש באפוטרופסות. גם התנסות אישית ושמיעת סיפורים מאנשי מקצוע שונים, מצביעים על כך שהמצב בתחום זה בישראל מאפשר פגיעה שלא לצורך בזכויות הזקנים.

יחד עם זאת, גם בישראל התחוללו שינויים חשובים בעשור האחרון, המשפרים במקצת את התמונה הקודרת דלעיל. ראשית, חקיקת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו בשנת 1992 הביאה לשינוי משמעותי בתפיסת העולם הפטרנליסטית שבבסיס מוסד האפוטרופסות. כיום, יש לפרש את חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות בצורה מצמצמת הרבה יותר באופן הפוגע בצורה מינימאלית בחירויות היסוד של הפרט ובאופן המעניק משקל רב לאוטונומיה ולחירות האישית של היחיד. לכך יש להוסיף את עובדת חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998, אשר קובע מפורשות בסעיף 4 כי אדם עם מוגבלות זכאי לקבל החלטות הנוגעות לחייו על פי רצונו והעדפותיו (והכל בהתאם להוראות כל דין). לבסוף, ניתן למצוא בעת האחרונה מספר התבטאויות והכרעות של בתי משפט בישראל, אשר משקפים את העמדה לפיה יש צורך לעשות שימוש בכלי האפוטרופסות רק כאמצעי אחרון תוך הקפדה על שמירת כבוד האדם וחירותו.

ב- 11/2014 עברה בכנסת, בקריאה ראשונה, הצעת החוק לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. הצעת החוק עוסקת בחלופה של ייפוי כח מתמשך, בסמכויות פיקוח, בעקרונות למינוי אפוטרופוס/ ולפעולת אפוטרופוס, מסמיכה לקבוע הוראות לפעולתם של תאגידי אפוטרופסות בתקנות ועוד עקרונות חשובים בתחום האפוטרופסות. (להצעת החוק המלאה, לחצו כאן).
באפריל 2015 בהחלטה תקדימית פסק בית משפט לענייני משפחה על מינוי "תומך החלטות" לקשישה חולת אלצהיימר, לצורך סיוע בניהול ענייניה הכספיים, ליווי ותמיכה בקבלת החלטות – וזאת כחלופה לאפוטרופסות.

סיכום

לסיכום, ניתן לומר כי הגיעה העת כי מדינת ישראל תצטרף לחברותיה בעולם המערבי, ותבצע רפורמה מקיפה בכל הנוגע לאפשרות החוקית למנות אפוטרופוס על בגירים בכלל, ועל זקנים בפרט. המצב הקיים בישראל אינו דואג בצורה מספקת לזכויות האדם הבסיסיות של הזקנים בתחום זה, ומאפשר בקלות יתרה לשלול מהאדם הזקן בישראל את חירויות היסוד שלו. יש כיום בעולם ידע ונסיון מצטבר אודות כלים משפטיים חדשניים המאפשרים מחד– להגן על הזקנים מפני התעמרות, ניצול או פגיעה; ומאידך– אינם כורכים בחובם מינוי אפוטרופוס דווקא, או מצמצמים את מידת הפגיעה הכרוכה במינוי אפוטרופוס למינימום המתחייב ולא מעבר לכך. לפיכך, אין כל הצדקה להמשך קיומה של מציאות לפיה נשללות זכויות יסוד של זקנים בדרך של מינוי אפוטרופוס בה בשעה שניתן היה לדאוג לענייניהם מבלי לעשות כן. מי ייתן כי רשימה זו תתרום את תרומתה הצנועה לתחילתו של שינוי חוקי שכזה בישראל.

 עודכן לאחרונה: 22.3.2016

נבחרת היועצים שלנו

זקוקים למידע נוסף? ייעוץ פרטני
הרשמו כעת לשיחת ייעוץ אחד על אחד
הייעוץ ללא תשלום, כשירות לציבור של עמותת רעות, ואשל ג'וינט ישראל שיחת ייעוץ בחינם הירשמו כעת

לכתבה זו התפרסמו 13 תגובות

      Array
(
  [0] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19726
      [comment_post_ID] => 6153
      [comment_author] => יפעת קרלמן
      [comment_author_email] => ifatkrelman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 79.179.60.233
      [comment_date] => 2016-10-13 11:25:30
      [comment_date_gmt] => 2016-10-13 08:25:30
      [comment_content] => מור שלום,

אני מציעה לפנות במקרה זה לייעוץ משפטי חינמי של עמותת יד ריבה, טל- 02-6444569
דואר אלקטרוני: pninaf@yadriva.org.il 
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.143 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 19723
      [user_id] => 18
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [1] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 19723
      [comment_post_ID] => 6153
      [comment_author] => מור
      [comment_author_email] => mor.boiman@gmail.com
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 5.28.185.71
      [comment_date] => 2016-10-09 20:07:11
      [comment_date_gmt] => 2016-10-09 17:07:11
      [comment_content] => אמא שלי בדימנציה אבל עדין מתפקדת, היא רוצה בזמן שהיא עדין מסוגלת לבחור אחת הבנות שלה כאפוטרופוס ולמנות אותה. האם היא יכולה למרות שחלק מהבנות מתנגדות לבחירה שלה?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/53.0.2785.116 Safari/537.36
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 15866
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [2] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 15867
      [comment_post_ID] => 6153
      [comment_author] => בלה ילמה -עוס רעות - משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-07-05 11:46:37
      [comment_date_gmt] => 2015-07-05 11:46:37
      [comment_content] => דרור שלום,

במידה ויש חשש מהידרדרות במצבו הפיזי של הורה ומעוניינים להתכונן לאפשרות זו מראש או שהוריכם המזדקנים חולים במחלות אשר הידרדרות במצבם עלולה להתבטא בירידה במצבם הקוגניטיבי באופן זמני או מהיר לפי סעיף 16 לחוק זכויות החולה קובע כי מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו על קבלת טיפול רפואי. מינוי כזה נעשה באמצעות ייפוי כוח מיוחד לעניין זה. והוא נועד למצב עתידי, בו לא יוכל ההורה להביע עמדה ביחס לטיפול הרפואי המוצע. ייפוי הכוח מאפשר למנות אדם האמון עליו כמיופה כוח. ההורה יוכל לתת הנחיות מראש למיופה הכוח ובכך יישמע קולו בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות בעניינו. 
כל טוב !
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [3] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 15866
      [comment_post_ID] => 6153
      [comment_author] => דרור
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-07-03 17:28:19
      [comment_date_gmt] => 2015-07-03 17:28:19
      [comment_content] => האם ניתן להערך מראש לפני שהאדם מגיע למצב סיעודי מלא ומאבד את שיקול הדעת?האם רצוי שיחתום בעצמו על ייפוי כח כלשהו וכו'?
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [4] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 15865
      [comment_post_ID] => 6153
      [comment_author] => בלה ילמה -עוס רעות - משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-07-02 12:59:55
      [comment_date_gmt] => 2015-07-02 12:59:55
      [comment_content] => שאול שלום רב ,
מינוי אפוטרופוס לאדם שולל למעשה את זכויותיו הבסיסיות של האדם לעצמאות ואת היכולת להיות חופשי לנהל את ענייניו בעצמו , לפיכך זה צעד שיינקט רק במצב בו בית משפט שוכנע , כי האדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו וטובתו מחייבת מינוי אפוטרופוס. על אף מידת האי נוחות שיש למשפחה בהמצאת מסמכים ועדויות על הצורך במינוי והבירוקרטיה הכרוכה בכך , בית המשפט חייב לבדוק מעבר לכל ספק כי קיים הצורך באפוטרופוס בטרם יאשר החלטה שיש בה שלילת העצמאות ופגיעה ביכולתו של האדם לקבל החלטות על חיי .
כל טוב !
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [5] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 15864
      [comment_post_ID] => 6153
      [comment_author] => שאול
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-07-01 19:42:57
      [comment_date_gmt] => 2015-07-01 19:42:57
      [comment_content] => הגשתי בקשה כחוק. היועץ המשפטי של משרד הרווחה הציב בכל פעם (תוך עיכוב רב בטיפול) דרישות חדשות, שמלוין גם ע
לה לא מעט כסף. השופטת, שטפלה בתיק בזריזות, הורתה לבסוף שאבי יתייצב בבית המשפט. סרבתי להתעמר בו (בן 95, חסר ישע פיסי, עוור לחלוטין), וביטלתי את הבקשה לאפוטרופסות, ואני מטפל בדרוש בדרכים "עוקפות יוע"מ משרד הרווחה". מרוב רצון "להגן על הקשיש" (?!?) מתעללים בו ובדואגים לשלומו. חבל.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [6] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 15863
      [comment_post_ID] => 6153
      [comment_author] => שאול
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-07-01 19:42:47
      [comment_date_gmt] => 2015-07-01 19:42:47
      [comment_content] => הגשתי בקשה כחוק. היועץ המשפטי של משרד הרווחה הציב בכל פעם (תוך עיכוב רב בטיפול) דרישות חדשות, שמלוין גם ע
לה לא מעט כסף. השופטת, שטפלה בתיק בזריזות, הורתה לבסוף שאבי יתייצב בבית המשפט. סרבתי להתעמר בו (בן 95, חסר ישע פיסי, עוור לחלוטין), וביטלתי את הבקשה לאפוטרופסות, ואני מטפל בדרוש בדרכים "עוקפות יוע"מ משרד הרווחה". מרוב רצון "להגן על הקשיש" (?!?) מתעללים בו ובדואגים לשלומו. חבל.
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [7] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 15862
      [comment_post_ID] => 6153
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-02-02 15:12:31
      [comment_date_gmt] => 2015-02-02 15:12:31
      [comment_content] => אילי שלום,
במקרה כזה כדאי לפנות לפקידת סעד באגף הרווחה ברשות המקומית בה אימך מתגוררת, תוכלי גם לפנות לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי חינם בעמותת "יד ריבה" המעניקה סיוע משפטי לקשישים, טל 02-6444569 יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [8] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 15861
      [comment_post_ID] => 6153
      [comment_author] => אילי
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-02-02 12:34:16
      [comment_date_gmt] => 2015-02-02 12:34:16
      [comment_content] => אימי בת ה-82 אחרי אירוע מוחי שני נמצאת במצב סיעודי מלא , כמו כן אבדה את יכולת הדיבור. אחי מיופה כח בחשבון הבנק אינו משתמש בכספה בכדי להיטיב עימה. האם אוכל לקבל אפוטרופסות על אמא בהליך מהיר ? אשמח לתשובה והכוונה... בתה המודאגת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [9] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 15860
      [comment_post_ID] => 6153
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-01-19 11:36:10
      [comment_date_gmt] => 2015-01-19 11:36:10
      [comment_content] => שאול שלום, 
למיטב ידיעתנו יש עומס רב על המערכת וזה ככל הנראה ההסבר לאיטיות. כדאי גם לבדק שהכל כשורה עם הבקשה 
שהוגשה וכי הנושא בטיפול. כמו כן, ידוע לנו שניתן להגיש בקשה למתן החלטה דחופה בצירוף מסמך שמעיד על הדחיפות וזה מטופל מהר יותר. 
בהצלחה,
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [10] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 15859
      [comment_post_ID] => 6153
      [comment_author] => יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-01-18 14:46:02
      [comment_date_gmt] => 2015-01-18 14:46:02
      [comment_content] => שלום,
כל נושא האפוטרופסות מורכב ועומד בפני תחילתו של שינוי (הצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה).
יפעת
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [11] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 15858
      [comment_post_ID] => 6153
      [comment_author] => ענת
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-01-13 17:20:31
      [comment_date_gmt] => 2015-01-13 17:20:31
      [comment_content] => יש לשמור על אוטונומית הקשיש וללוות אותו עם מלווה החלטות מוכשר בנושא
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

  [12] => WP_Comment Object
    (
      [comment_ID] => 15857
      [comment_post_ID] => 6153
      [comment_author] => שאול
      [comment_author_email] => 
      [comment_author_url] => 
      [comment_author_IP] => 
      [comment_date] => 2015-01-10 07:15:21
      [comment_date_gmt] => 2015-01-10 07:15:21
      [comment_content] => הגשתי בקשה לאפוטרופסות רכוש על פי החוק והכללים הנכונים. טפול בית המשפט היה מידי - בקשת חוות דעת יוע"מ משרקד הרווחה תוך 75 (!) יום. לא התקבלה תגובה. בית המשפט נתן אורכה של עוד 15 יום. אני עדין מחכה. כך אין מטפלים בבקשת אפוטרופסות דחופה!
      [comment_karma] => 0
      [comment_approved] => 1
      [comment_agent] => 
      [comment_type] => 
      [comment_parent] => 0
      [user_id] => 0
      [children:protected] => 
      [populated_children:protected] => 
      [post_fields:protected] => Array
        (
          [0] => post_author
          [1] => post_date
          [2] => post_date_gmt
          [3] => post_content
          [4] => post_title
          [5] => post_excerpt
          [6] => post_status
          [7] => comment_status
          [8] => ping_status
          [9] => post_name
          [10] => to_ping
          [11] => pinged
          [12] => post_modified
          [13] => post_modified_gmt
          [14] => post_content_filtered
          [15] => post_parent
          [16] => guid
          [17] => menu_order
          [18] => post_type
          [19] => post_mime_type
          [20] => comment_count
        )

    )

)
    
 1. שאול, 1.7.15

  אותי המערכת שברה
  הגשתי בקשה כחוק. היועץ המשפטי של משרד הרווחה הציב בכל פעם (תוך עיכוב רב בטיפול) דרישות חדשות, שמלוין גם ע
  לה לא מעט כסף. השופטת, שטפלה בתיק בזריזות, הורתה לבסוף שאבי יתייצב בבית המשפט. סרבתי להתעמר בו (בן 95, חסר ישע פיסי, עוור לחלוטין), וביטלתי את הבקשה לאפוטרופסות, ואני מטפל בדרוש בדרכים "עוקפות יוע"מ משרד הרווחה". מרוב רצון "להגן על הקשיש" (?!?) מתעללים בו ובדואגים לשלומו. חבל.

 2. שאול, 1.7.15

  אותי המערכת שברה
  הגשתי בקשה כחוק. היועץ המשפטי של משרד הרווחה הציב בכל פעם (תוך עיכוב רב בטיפול) דרישות חדשות, שמלוין גם ע
  לה לא מעט כסף. השופטת, שטפלה בתיק בזריזות, הורתה לבסוף שאבי יתייצב בבית המשפט. סרבתי להתעמר בו (בן 95, חסר ישע פיסי, עוור לחלוטין), וביטלתי את הבקשה לאפוטרופסות, ואני מטפל בדרוש בדרכים "עוקפות יוע"מ משרד הרווחה". מרוב רצון "להגן על הקשיש" (?!?) מתעללים בו ובדואגים לשלומו. חבל.

 3. בלה ילמה -עוס רעות - משפחה מטפלת, 2.7.15

  תגובה לשאול
  שאול שלום רב ,
  מינוי אפוטרופוס לאדם שולל למעשה את זכויותיו הבסיסיות של האדם לעצמאות ואת היכולת להיות חופשי לנהל את ענייניו בעצמו , לפיכך זה צעד שיינקט רק במצב בו בית משפט שוכנע , כי האדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו וטובתו מחייבת מינוי אפוטרופוס. על אף מידת האי נוחות שיש למשפחה בהמצאת מסמכים ועדויות על הצורך במינוי והבירוקרטיה הכרוכה בכך , בית המשפט חייב לבדוק מעבר לכל ספק כי קיים הצורך באפוטרופוס בטרם יאשר החלטה שיש בה שלילת העצמאות ופגיעה ביכולתו של האדם לקבל החלטות על חיי .
  כל טוב !

 4. דרור, 3.7.15

  האם ניתן להערך מראש
  האם ניתן להערך מראש לפני שהאדם מגיע למצב סיעודי מלא ומאבד את שיקול הדעת?האם רצוי שיחתום בעצמו על ייפוי כח כלשהו וכו'?

  1. מור, 9.10.16

   אמא שלי בדימנציה אבל עדין מתפקדת, היא רוצה בזמן שהיא עדין מסוגלת לבחור אחת הבנות שלה כאפוטרופוס ולמנות אותה. האם היא יכולה למרות שחלק מהבנות מתנגדות לבחירה שלה?

   1. יפעת קרלמן, 13.10.16

    מור שלום,

    אני מציעה לפנות במקרה זה לייעוץ משפטי חינמי של עמותת יד ריבה, טל- 02-6444569
    דואר אלקטרוני: pninaf@yadriva.org.il
    יפעת

 5. בלה ילמה -עוס רעות - משפחה מטפלת, 5.7.15

  תשובה לדרור
  דרור שלום,

  במידה ויש חשש מהידרדרות במצבו הפיזי של הורה ומעוניינים להתכונן לאפשרות זו מראש או שהוריכם המזדקנים חולים במחלות אשר הידרדרות במצבם עלולה להתבטא בירידה במצבם הקוגניטיבי באופן זמני או מהיר לפי סעיף 16 לחוק זכויות החולה קובע כי מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו על קבלת טיפול רפואי. מינוי כזה נעשה באמצעות ייפוי כוח מיוחד לעניין זה. והוא נועד למצב עתידי, בו לא יוכל ההורה להביע עמדה ביחס לטיפול הרפואי המוצע. ייפוי הכוח מאפשר למנות אדם האמון עליו כמיופה כוח. ההורה יוכל לתת הנחיות מראש למיופה הכוח ובכך יישמע קולו בתהליך קבלת ההחלטות הרפואיות בעניינו.
  כל טוב !

השאר תגובה