ביטוח לאומי- קצבת זקנה

מהי קצבת זקנה?

נערך לאחרונה ב:08.03.2015
דירוג המאמר:

קצבת זקנה נועדה להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה. קבלת הקצבה תלויה בגיל, ובכך שהמבקש היה מבוטח בביטוח הלאומי תקופה נדרשת על פי  חוק. אדם שהמשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה או שהכנסותיו מלבד פנסיה גבוהות מסף מסוים תדחה קצבתו עד לגיל המזכה בקבלת קצבה ללא קשר להכנסותיו. מקבלי קצבת זקנה בלבד או בעלי הכנסות נמוכות זכאים בתנאים מסוימים לתוספת השלמת הכנסה.

השלמת הכנסה השלמת הכנסה מחשבון לחישוב גיל זקנה  

מי זכאי לקצבת זקנה?  

תושב ישראל ששילם דמי ביטוח כחוק, במשך  תקופה מינימלית הנקבעת ע"י הביטוח הלאומי הנקראת "תקופת אכשרה".אדם עומד בתנאיה של "תקופת האכשרה" אם היה מבוטח 60 חודשים בתוך 10 השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה בקצבת זקנה; או שהיה מבוטח 144 חודשים לפני שהגיע לגיל המזכה בקצבת זקנה; או שהיה מבוטח 60 חודשים לפחות בתנאי שמספר החודשים שהיה מבוטח מיום שנעשית תושב ישראל בפעם הראשונה גדול ממספר החודשים שבהם לא היה מבוטח.

אישה נשואה זכאית לקצבת זקנה אם עבדה לפחות במשך חמש שנים רצופות מתוך עשר השנים שקדמו לגיל הקצבה, או במשך 144 חודשים, גם אם הם בלתי רציפים. מאז 1996 גם עקרות הבית זכאיות לקצבת זיקנה, בתנאי שעומדות בתנאי של זמן תושבות בישראל לפחות חמש שנים לפני שהגיעה לגיל 65. במקרה זה הן מקבלות רק את קצבת היסוד שאינה כוללת תוספת ותק.

גיל פרישה וגיל זכאות לקצבת זקנה

קיימים שני מועדים הקשורים לקביעת גיל הזכאות לקצבת זקנה: גיל הפרישה, המותנה בהכנסות וגיל זכאות אשר אינו מותנה בהכנסות.

  • גיל הפרישה - הגדרת  "גיל הפרישה"לצורך קצבת זקנה של הביטוח הלאומי הוא הגיל שבו הזכאות לקצבת זקנה תלויה במבחן הכנסות.

מבחן הכנסות לצורך בדיקת זכאות לקצבת זקנה בגיל פרישה (הסכומים בטבלאות  נכונים ל- 1/1/2015):

הכנסות מעבודה


זכאות לקצבת זקנה מלאה

זכאות לקצבת זקנה חלקית

זכאות לקצבת זקנה חלקית/ העדר זכאות לקצבת זקנה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה

יחיד

פחות מ- 5,278 ש"ח

בין  5,278 ש"ח ל- 7,575 ש"ח

מעל 7,575 ש"ח

אדם עם בן/בת זוג העונים על ההגדרה על פי חוק ביטוח זקנה


פחות מ- 7,038 ש"ח

בין 7,038 ש"ח  ל- 10,490 ש"ח

מעל 10,490 ש"ח

 

הכנסות שלא מעבודה


זכאות לקצבת זקנה מלאה

זכאות לקצבת זקנה חלקית/ העדר זכאות לקצבת זקנה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה

יחיד

פחות מ- 15,834 ש"ח

מעל  15,834 ש"ח

אדם עם בן/בת זוג העונים על ההגדרה על פי חוק ביטוח זקנה


פחות מ- 21,114 ש"ח

מעל 21,114 ש"ח

 

הכנסות מעבודה ומחסכונות


זכאות לקצבת זקנה מלאה

זכאות לקצבת זקנה חלקית/ העדר זכאות לקצבת זקנה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה

יחיד

מעבודה פחות פחות מ- 5,278 ש"ח

ומהכנסות אחרות פחות

מ- 10,556 ש"ח

מעבודה מעל 5,278 ש"ח

ומהכנסות אחרות מעל 10,556 ש"ח

אדם עם בן/בת זוג העונים על ההגדרה על פי חוק ביטוח זקנה


מעבודה פחות מ- 7,038  ש"ח

ומהכנסות אחרות פחות

מ- 14,076 ש"ח

מעבודה מעל 7,038  ש"ח

ומהכנסות אחרות מעל 14,076 ש"ח

 

  • גיל הזכאות לקצבת זקנה - הגיל שבו הזכאות לקצבת זקנה הינה ללא קשר להכנסות. עד 30 ביוני 2004 גיל זה היה לגברים 70 ולנשים 65. החל ב–1 ביולי 2004 הגיל לנשים עולה בהדרגה, עד שבסופו של התהליך הוא יהיה 70 לגברים ולנשים.אם הזכאות לקצבת זקנה נדחתה עקב הכנסה גבוהה , יזכה מקבל הקצבה (לכשיגיע לגיל המזכה ללא קשר להכנסות כאמור לעיל) לתוספת דחיית קצבה ששיעורה, 5% מן הקצבה (כולל תוספת הוותק) בעד כל שנה של דחית הקצבה.

    באתר המוסד לביטוח לאומי  מחשבון לחישוב גיל הזכאות לקצבת זקנה. המחשבון יסייע לכם לדעת מתי אתם תהיו זכאים לקצבת זקנה לפי תאריך הלידה שלכם.


מהי קצבת זקנה מיוחדת?

תושב ישראל שאינו מבוטח בביטוח זקנה ואינו זכאי לקצבת זקנה בגלל שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל 60 – 62 (בהתאם לחודש לידתו), ישלם לו המוסד לביטוח לאומי גמלה מיוחדת על-פי התנאים המפורטים בחוק . 
גם תושב חוזר שלא השלים תקופת אכשרה, אבל הוכר כתושב ישראל, יוכל לקבל בתנאים מסוימים גמלת זקנה מיוחדת.

כיצד מחשבים את קצבת הזקנה?

סכומי קצבת הזקנה לחודש (נכון ל- 01/01/2015)

ליחיד/ה

1,531 ש"ח

ליחיד/ה בן/בת 80 ומעלה      

1,617 ש"ח

לזוג (הקצבה לזוג מורכבת מקצבה ליחיד וכן תוספת בעבור בת זוג)

2,301 ש"ח

לזוג, שהזכאי לקצבה הוא בן 80 ומעלה 

2,387 ש"ח

 

ליחיד/ה + ילד

2,015 ש"ח

לזוג + ילד
תוספת בעד ילד תשולם רק לאחד מכם

2,785 ש"ח

ליחיד/ה + 2 ילדים ויותר*

2,499 ש"ח

לזוג + 2 ילדים ויותר*

3,269 ש"ח

* התוספת בעד ילד משולמת בעד שני הילדים הראשונים בלבד.  

- סכום התוספת בעד כל אחד משני הילדים 484 ש"ח.

- סכום התוספת הבסיסית בעד בן/בת זוג - 770 ש"ח 

על סכומים אלה מתווספות התוספות הבאות:

תוספת ותק (ביטוח) תוספת ותק למי שהיה מבוטח יותר מ–10 שנים לפני יום זכאותו לקצבת זקנה בפעם הראשונה.

שיעור תוספת ותק - 2% מן הקצבה בעד כל שנת ביטוח מלאה שלאחר 10 שנות הביטוח הראשונות. בסך הכול לא תעלה התוספת על 50% מהקצבה.

עקרת בית יכולה לקבל בתנאים מסויימים רק 2% תוספת ותק.

תוספת דחיית קצבה -

שיעור תוספת דחיית קצבה - 5% מן הקצבה (כולל תוספת הוותק) בעד כל שנה שתשלום הקצבה נדחה בגלל הכנסות מעבודה מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת זקנה.

*אם שני בני הזוג, כל אחד בנפרד, עונים על תנאי הזכאות לקצבת זקנה, יקבל כל אחד מהם קצבה ליחיד.

כיצד מגישים את התביעה לקצבת זקנה?

כדי לקבל קצבת זקנה, יש להגיש תביעה בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים על גבי טופס תביעה לקצבת זקנה סמוך ליום שבו הגעת לגיל המזכה בקצבת זקנה, ולא יאוחר מ-12 חודשים מן המועד הזה. אם חודש לידתך אינו רשום בתעודת הזהות שלך, תיחשב כאילו נולדת ב-1 באפריל של שנת לידתך. אם הגשת את התביעה לאחר המועד שנעשית זכאי לקצבה, רשאי המוסד לביטוח לאומי לשלם לך את הקצבה לכל היותר בעד 12 חודשים רטרואקטיבית.  

עבור זקנים רבים, קצבת הזקנה לא תמיד מספיקה לשם שמירה על איכות חיים מינימלית, במיוחד לא עבור זקנים שלהם אין מקור הכנסה נוסף. לשם כך קבע המשרד לביטוח לאומי כי זקנים העומדים בקריטריונים מסוימים יזכו להשלמת הכנסה מעבר לקצבת הזקנה. 

קצבת השלמת ההכנסה מעבר לקצבת זקנה 

קצבת השלמת הכנסה היא קצבה שמשולמת לזקנים בנוסף לקצבת הזקנה במטרה להבטיח שהם יוכלו לקיים עצמם בכבוד. הקצבה אמורה להשלים את הכנסת הזקן לסכום המינימלי ההכרחי לקיומו, במידה ואין לו הכנסות נוספות או שהכנסותיו הנוספות הם מתחת למינימום הנקבע ע"י הביטוח הלאומי (לפרטים נוספים: תוספת השלמת הכנסה מעבר לקצבת זקנה). 

לפרטים מלאים, על תנאי קבלת הזקנה ותוספות שונות , ניתן לפנות לשירות יעוץ לקשיש בביטוח לאומי. שירות הייעוץ לקשיש פועל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי ומטרתו לסייע לקשישים ובני משפחותיהם בפתרון בעיות האופייניות לגיל המבוגר. השירות פתוח בפני כל קשיש בישראל הזקוק לסיוע. הייעוץ ניתן באווירה חמה ונינוחה. הפונה הקשיש זוכה לאוזן קשבת, ובשעת הצורך מפנה אותו היועץ אל שירותים אחרים בקהילה. לפרטי מחלקות ייעוץ לקשיש - לחץ כאן

אם לאחר קריאת המאמר אתם זקוקים למידע נוסף לחצו כאן
מעוניינים לקבל עדכונים בדיוור ממשפחה מטפלת לחצו כאן
האם המאמר עזר לך? עזר לא עזר הוסף תגובה למאמר
אהבת את המאמר? עכשיו תוכל להציג אותו ללא תשלום באתרך - לחץ כאן
כל שעליך לעשות הוא להטמיע את קוד המאמר מאתר 'משפחה מטפלת' באתרך.בכל בעיה טכנית ניתן לפנות באמצעות טופס זה. פרסום תכנים מאתר 'משפחה מטפלת' כפוף לתנאים אלה

למאמר זה התפרסמו 58 תגובות

58 .

הפחתה בהתאם להכנסה המותרת לפי הרכב משפחתי

תמר 25/05/2015 21:05:55
57 .

קצבה בסיסית

אורית לוי 02/05/2015 12:35:30
56 .

האורן 7

רוחמה נחום 26/04/2015 09:20:16
55 .

תגובה להדסה

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 26/01/2015 08:56:37
54 .

עבודה למקבל קצבת זקנה

הדסה 21/01/2015 11:55:14
53 .

תגובה למלכה

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 19/11/2014 14:09:01
52 .

קיצבת זיקנה

מלכה 10/11/2014 11:49:43
51 .

תגובה לדני- תוספת

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 11/08/2014 15:25:13
50 .

תגובה לדני

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 11/08/2014 15:18:36
49 .

קצבת זקנה הכנסה שלא מעבודה

דני 08/08/2014 10:15:40
48 .

קצבת זקנה הכנסה שלא מעבודה

דני 08/08/2014 10:15:33
47 .

תגובה לדנה

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 30/07/2014 13:44:34
46 .

שלום, האם ישנו גיל שבו מקבלים את קצבת הזקנה ללא קשר להכנסות בכלל?

דנה 30/07/2014 10:16:38
45 .

תגובה לאברהם

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 23/06/2014 08:50:06
44 .

חישוב קצבת זקנה חלקית

אברהם 18/06/2014 11:31:40
43 .

תגובה ליצחק

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 27/02/2014 11:47:06
42 .

בקשת הבהרה ל'תגובה ליצחק'

יצחק 16/02/2014 21:35:38
41 .

תגובה ליצחק

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 16/02/2014 11:01:44
40 .

כיצד להתכונן מראש?

יצחק 10/02/2014 21:23:55
39 .

תגובה לדליה

יפעת קרלמן, עו"ס רעות- משפחה מטפלת 02/02/2014 11:45:26
38 .

מה פירוש 'הכנסות שלא מעבודה'?

דליה 30/01/2014 00:39:13
37 .

20/07/2013 16:09:24
36 .

תגובה לטליה

מיכל אברהם, עו"ס רעות-משפחה מטפלת 26/06/2013 10:49:32
35 .

תביעה לקצבת זקנה

טליה 24/06/2013 21:58:04
34 .

תגובה לגבארה נדאל

מיכל אברהם,עו"ס 'רעות-משפחה מטפלת' 11/10/2012 15:24:29
33 .

טיבה

גבארה נדאל 10/10/2012 17:50:47
32 .

קצבה המבטלת אפשרות להתפרנס

אילנה 18/08/2012 13:14:13
31 .

קיצבה נמוכה מקיצבת נכות

כהן סיניורה 29/07/2012 12:01:24
30 .

האם תיתכן כפל קיצבאות?

מני 03/07/2012 12:13:41
29 .

האם ילד מותנה בגיל?

אילנה 30/05/2012 14:51:18
28 .

דמי מזונות

שרה 27/01/2012 20:51:50
27 .

סכום הקצבה לא מעודכן

ענבל 24/07/2011 09:07:33
26 .

סכום הקצבה לא מעודכן

ענבל 24/07/2011 09:07:28
25 .

קצבת זיקנה מיוחדת

נינה 31/03/2011 09:50:17
24 .

תגובה לבסרמן

מיכל אברהם, עו"ס 27/12/2010 09:35:35
23 .

נצרת עלית

בסרמן 26/12/2010 16:03:33
22 .

תוספת על כל שנה מעל גיל 60

שרף 08/12/2010 09:34:36
21 .

תגובה לבני

מיכל אברהם,עו"ס 28/11/2010 11:22:57
20 .

קצבת זקנה

בני 17/11/2010 13:19:32
19 .

קצבת זקנה

בני 17/11/2010 13:19:27
18 .

תחשיב "כאילו נולדתה ב 1 באפריל"

שמעון 07/11/2010 11:35:04
17 .

מאמר מאוד מועיל - מידע חסר

משה כהן 05/09/2010 21:17:27
16 .

לא הוזכר מה גובה השכר המותר לקשיש עובד.

ע.ק. 26/07/2010 21:30:19
15 .

תגובה לכוכבה

מיכל אברהם,עו"ס 19/07/2010 10:14:34
14 .

קצבת פנסיה

כוכבה פישר 18/07/2010 14:40:44
13 .

קצבת זיקנה

דניאלה ברקן 15/06/2010 13:45:17
12 .

ידיעה כללית קצבת זקנה

כו עזר 10/05/2010 22:16:59
11 .

קיצבת זיקנה -חישוב

חיימן אברהם 25/04/2010 16:00:51
10 .

מהוא התאריך הסופי של התהליך ......

אלי 06/04/2010 11:29:37
9 .

מהוא התאריך הסופי של התהליך ......

אלי 06/04/2010 11:29:33
8 .

תגובה לפרחים 6 רעננה

מיכל אברהם,עו"ס 31/03/2010 11:24:34
7 .

הפרחים 6 רעננה

שמעון כמא 30/03/2010 04:46:05
6 .

תגובה לרח הנטקה 30

מיכל אברהם,עו"ס 28/02/2010 07:15:43
5 .

רח הנטקה 30

דיטה ליאור 23/02/2010 20:07:31
4 .

בדיקה

חנן 31/01/2010 16:01:17
3 .

הכלנית 30/21 אשדוד

קיסלב צ' 14/01/2010 18:17:37
2 .

הנביאים 28 חיפה

אירית גולדפדר 30/11/2009 10:25:32
1 .

רח אלה 20 כרמיאל

בת-שבע רז 04/11/2009 23:12:15
האתר נבנה ע"י טלרום פתרונות מחשוב
ייזום, ניהול, הפקה וקידום ע"י לבב

© "רעות - משפחה מטפלת" כל הזכויות שמורות ל: עמותת רעות- שרות נשים סוציאלי (ע"ר) ועמותת אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל (ע"ר) "© "משפחה מטפלת" הוא אתר אינפורמטיבי בלבד. כל המידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי, משפטי, כלכלי, צרכני, פיננסי או אחר והכול לפי העניין וכל שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. הגלישה כפופה לתנאי שימוש.

ביטוח לאומי, עובד זר, עובדים זרים , דיור מוגן, חוק סיעוד, בית אבות, בתי אבות,  מרכז מידע רעות אשליפוי כוח, ביטוח בריאות, גיל הזהב, טיפול בזקן, קצבאות ביטוח לאומי, גמלת סיעוד, טפסים ביטוח לאומי, שיקום, פצעי לחץ, צוואה, דיור מוגן דתי לאומי, דואגים להורים

יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  יעוץ חינם על ידי עובד סוציאלי  >  

X
בכל שאלה הנוגעת בטיפול בזקן ניתן להתייעץ עם מומחה באתר, מידי יום, בין השעות 15:00-09:00. לקבלת ייעוץ לאחר שעות הפעילות ובטלפון
ניתן לפנות למרכז המידע לחץ כאן