ייעוץ חינם וקביעת תור

1-700-700-204*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך

לעדכן את הקבלות בטרמינל שלהם. מספר התחלה, מספר ע"ר וכו'.na

פטור ממס הכנסה לנכים ולעיוורים

מי שנקבעה לו נכות בשיעור 100% זכאי לפטור ממס הכנסה ובתנאי שמדובר בנכות רפואית ותקופת הנכות הכוללת מעל 184 יום

עודכן לאחרונה:11/08/20

 

מי שנקבעה לו נכות בשיעור של 100% ולעתים אף של 90% עשוי להיות זכאי, על פי פקודת מס הכנסה, לפטור ממס עבור הכנסות.

פטור ממס הכנסה – תנאים לקבלת הפטור

לצורך קבלת הפטור על המבקש לענות על ארבעה תנאים:

  1. הפטור ניתן לעיוור; לנכה בשיעור 100%; לנכה בשיעור 90% מפגיעות באיברים לפי חישוב מיוחד; לנכה שנקבעה לו נכות צמיתה בשיעור העולה על 89% לפי חישוב מיוחד.
  2. למבקש הפטור יש הכנסה שחייבת במס.
  3. תקופת הנכות הכוללת עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה שמתעדכנת מדי שנה. התקרה משתנה בהתאם לאופי ההכנסה (הכנסה מיגיעה אישית, הכנסה מעסק, הכנסה שאינה מיגיעה אישית).
  4. הנכות נקבעה על פי אחד מהחוקים הבאים: חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי”ט – 1959 (נוסח משולב); חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי”ז – 1957, חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש”ל – 1970, פרק ג’ (ביטוח אימהות); פרק ה’ (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט’ (ביטוח נכות) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ”ה – 1995; חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור).

הפטור ניתן אך ורק על נכות רפואית ולא על נכות תפקודית.

קבלת הפטור

לצורך קבלת אישור על פטור ממס מפקיד השומה יש להגיש למשרד השומה הסמוך למקום המגורים את  טופס 169א “בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממסים” בצירוף עותק “נאמן למקור” של פרוטוקול הוועדה הרפואית או צילום תעודת העיוור.

יחיד שאינו עיוור כאמור או שלא נקבעו לו אחוזי נכות על פי אחד החוקים לעיל או שנקבע לו לפיהם אחוז הנמוך מ-90% בחישוב מיוחד, ועבר אירוע רפואי כלשהו רשאי לגשת לוועדה רפואית של מס הכנסה הנערכת על ידי המוסד לביטוח לאומי.

על מנת לקבל זימון לוועדה רפואית של מס הכנסה יש להגיש טופס בקשה לקביעת אחוזי נכות לצורך פטור ממס, טופס ויתור סודיות, שובר אגרה ששולמה לביטוח הלאומי, מסמכים רפואיים וחוות דעת.

מי שמבקש להגיש בקשה נוספת או שמצב המחלה שלו הוחמר צריך להגיש את הבקשה במשרד פקיד השומה באזור מגוריו, וזאת על מנת שניתן יהיה להעביר לוועדה הרפואית את כל החומר המצוי ברשותו.

כל החומר שהוגש מועבר למוסד לביטוח לאומי להמשך הטיפול. העתק המכתב המופנה לביטוח הלאומי ישלח למבקש הפטור. הודעה על החלטת הוועדה תשלח מהמוסד לביטוח לאומי ובהמשך יעביר פקיד השומה את ההחלטות לגבי הזכאות לפטור בצירוף פרוטוקול הוועדה הרפואית. לאחר מכן, פקיד השומה יעביר את החלטתו לגבי הזכאות לפטור ממס בצירוף העתק פרוטוקול הוועדה הרפואית.

קיימת אפשרות לערער על החלטת הוועדה בדרג ראשון. את הערעור ניתן לבצע על ידי שליחת מכתב ערר מנומק בצירוף אסמכתאות רפואיות רלוונטיות לערעור בתוך 45 ימים מקבלת החלטת הוועדה הרפואית או על ידי שובר תשלום עבור ועדה רפואית לעררים שניתן על ידי פקיד השומה.

ניתן לבקש מהוועדה לעררים לדון גם בליקויים רפואיים שלא הועלו בפני הוועדה בדרג ראשון וכן

ניתן לקבל החזרי מס רטרואקטיבית לתקופה של שש שנים לא כולל השנה השוטפת רק עבור נכות שהוכרה בהתאם לאחוזים הנדרשים על פי החוק, לתקופה כוללת העולה על 184 יום (בשנת 2018 ניתן להגיש בקשות להחזרי מס בגין נכות משנת 2012 ואילך).

פטור ממס

לייעוץ חינם בנושא, השאר את פרטיך*מידע מפורט בטופס יקל עלינו לסייע לך


(תמונה להמחשה unsplash)